برچسب: زیست محیطی

بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان …

ابزارها و آزمون های انتخاب شده برای اندازه گیری متغیرها از روایی و اعتبار مناسب برخوردار هستند .
آزمون های مختلف برای همه آزمودنی ها در شرایط یکسان اجرا می شود .
۱– ۶ فرضیه های پژوهش
برنامه تمرینی هوازی بر WHR، BMI ، درصد چربی، وزن بدون چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشارخون، ضربان قلب استراحت مردان میان سال اثر معنی داری دارد .
برنامه تمرینی مقاومتی بر WHR ، BMI ، درصد چربی، وزن بدون چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشارخون، ضربان قلب استراحت مردان میان سال اثرمعنی داری دارد .
برنامه تمرینی ترکیبی بر WHR ، BMI ، درصد چربی، وزن بدون چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار خون و ضربان قلب استراحت مردان میان سال اثرمعنی داری دارد .
آثار سه شیوه تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر WHR، BMI، درصد چربی، وزن بدون چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار خون و ضربان قلب استراحت مردان میان سال متفاوت است
۱– ۷ روش پژوهش
شرکت کنندگان در این تحقیق ۳۰ مرد میان سال سالم (۴۰ تا ۶۰ سال ) بودند که به مدت ۶ هفته در ۳ گروه آزمایشی هوازی، مقاومتی و ترکیبی به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه تمرینی هوازی به مدت ۶۰ دقیقه وبه تعداد ۳ جلسه در هفته تمرین انجام دادند. گروه دوم تمرین مقاومتی با فشار ۱۵تکرار و سه ست برای هرجلسه تمرین به مدت ۶۰ دقیقه اجرا می کردند. گروه تمرینی ترکیبی ۳۰ دقیقه تمرین هوازی و۳۰ دقیقه تمرین مقاومتی انجام دادند. درجلسه اول و پایانی وزن، قد، فشار خون، ضربان قلب استراحت، درصد چربی و وزن بدون چربی و vo2max آزمودنی ها محاسبه می شود.
۱– ۸ متغیرهای پژوهش
۱– ۸ -۱ متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش عبارت است : فعالیت ورزشی ترکیبی، هوازی، مقاومتی.
۱– ۸ – ۲ متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق شامل
WHR،BMI ، درصد چربی، وزن بدون چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار خون و ضربان قلب استراحت بودند.
۱-۹ محدودیت های پژوهش
۱ – ۹ – ۱ در محدودیت های قابل کنترل پژوهشگر موارد زیر را تحت کنترل قرار داد:
انجام برنامه های تمرینی به صورت یکسان برای تمام شرکت کننده ها در همه گروه ها.
یکسان بودن ساعات اندازه گیری و اجرای آزمون در قبل وبعد از دوره تمرین در همه گروه ها.
اجرای برنامه های تمرینی در زمان و مکان مشابه برای هر سه گروه تمرینی.
۱– ۹ -۲ محدودیت های غیر قابل کنترل پژوهش
عدم کنترل میزان استرس آزمودنی ها در هنگام آزمون ها.
کنترل تفاوت های فردی وعوامل وراثتی آزمودنی
۱– ۱۰ تعریف واژه ها
۱ – ۱۰ -۱ تمرین مقاومتی[۸]
تمرینات مقاومتی شامل فعالیت هایی است که موجب افزایش قدرت، توان، استقامت عضلانی و سازگاری های بزرگی در دستگاه عصبی – عضلانی به وجود آورده به منظور انجام تمرینات مقاومتی پس از مشخص کردن گروه عضلانی مورد نظر هر فعالیت مقاومتی راانتخاب می شود (۲). در این تحقیق تمرین مقاومتی شامل تمرینات: اسکوات، دمبل از پهلو، جلو بازو، پشت بازو، دراز ونشست، پرس سینه ولانچ با شدت RM 1 %50 وبا ۱۵
تکرار به مدت ۶ هفته هر هفته ۳ جلسه و در سه ست تکرار می شود.
۱– ۱۰ –۲تمرینات هوازی[۹]
برنامه تمرینی است که قابلیت دستگاه تولید انرژی از فرآیند هوازی را افزایش می دهد و از این طریق سبب بهبود استقامت قلبی و عروقی می گردد (۲). در این تحقیق تمرین هوازی شامل پیاده روی و دویدن نرم می باشد که در ۶ هفته و هر هفته ۳ جلسه که در هر جلسه ابتدا با پیاده روی شروع می شود و سپس به دویدن تغییر می یابد.
۱-۱۰-۲ تمرینات ترکیبی[۱۰]
تمرین ترکیبی تمرین چند دستگاه تولید انرژی و اجرای همزمان انواع مختلف تمرین ها است. این تمرین برای سازگاری در آن ورزش حائز اهمیت است که به بیش از یک دستگاه تولید انرژی متکی هستند. تمرین ترکیبی در مقایسه با تمرین های استقامتی و قدرتی جداگانه موجب بهبود بیشتر ترکیب بدنی و عوامل سلامتی قلبی- عروقی می گردد (۴۰).
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه پژوهش
مقدمه
اعتقاد بر این است که بخش عمده ای از تغییرات وابسته به سن حاصل اثرات زیست محیطی و شیوه زندگی می باشد سالمندی عبارت است ازتغییرات جامع وکلی بیولوژیکی ناشی ازافزایش سن وگذشت زمان که به دنبال عوامل محیطی یا بیماری به وجود نیامده و غیر قابل اجتناب و برگشت ناپذیر می باشد. امروزه با پیشرفت در زمینه های پزشکی، اقتصادی و اجتماعی میزان مرگ ومیرکاهش یافته وامیدبه زندگی افزایش یافته است و جمعیت جهان به سوی سالمندی پیش می رود که به دلیل افزایش روزافزون جمعیت سالمندان در جهان سالمندی یکی از موضوعات اصلی مطالعاتی به شمار می رود (۶).
افزایش سن موجب تغییرات فیزیولوژیکی بسیاری در انسان می شود. آرتروز، دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی عروقی و سکته، وضعیت های مزمنی اند که سالمندان به طور معمول با آنها مواجه اند(۱۶). میان سالی با کاهش ظرفیت های قلبی_تنفسی، عضلانی، نورولوژیک وسوخت و ساز مشخص می شود. از اوایل سالمندی ظرفیت فعالیت ورزشی هوازی ۷تا۱۰ درصد در هر دهه کاهش می یابد در مقایسه با کاهش ظرفیت قلبی_ تنفسی کاهش توان وقدرت عضلانی وابسته به آن تاثیر برجسته ای بر عملکرد روزانه دارد (۲،۵،۱۳).
از دست دادن توده بدون چربی از عوارض مهم افزایش سن است این موضوع در نتیجه از دست دادن بخش عمده ای از توده عضلانی است اغلب با افزایش سن افراد بسیار کم تحرک می شوند در نتیجه زمانی که عضله ای به طور منظم به کار گرفته نشود اتروفی عضلانی ایجاد می شود و عضله قدرت عملکرد خود را از دست می دهد (۲،۱۳). افزایش سن موجب کاهش عملکرد قلبی_ تنفسی می شود که در نتیجه باعث کاهش ظرفیت هوازی می شود، انجام فعالیت های ورزشی هوازی موجب بهبود جریان خون مرکزی ومحیطی شده وظرفیت سلول های عضلانی را در جهت تولید مقدار بیشتریATP تقویت می کند که موجب بهبود عملکرد هوازی می شود (۲،۱۳،۱۴).
مبانی نظری
۲– ۱ تمرینات مقاومتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.