برچسب: دستگاه اجرایی

سایت مقالات فارسی – بررسی تطبیقی ویژگی حاکمان در نهج البلاغه و متون ادبی پارسی(باتکیه بر قابوس …

ـ مقایسه گلستان سعدی و قابوسنامه عنصر المعالی، از یونس ریگی، پایان نامه کارشناسی، سال ۱۳۹۰٫ در این پایان نامه کوشش شده است آیین کشور داری، حکومت و شیوه و راه های آن و رعایت اصول و موازین اخلاقی در کشورداری هم چون عدالت،رعیت پروری و امثال آن مورد بررسی قرار گیرد. نویسندگان هر دو کتاب در صدد چارهای برای رفع مشکلهای مردم و رفع ستم و فساد و تباهی هستند.
ـ قابوس نامه عنصرالمعالی و جریان اندرزنامه نویسی سیاسی در ایران دوره اسلامی از فریدون اللهیاری سال ۱۳۸۱٫ دراین مقاله نویسنده کوشیده است که پادشاه و کارکردهای آن در قابوسنامه را نشان دهد.
ج). کلیله و دمنه
ـ بررسی کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیله و دمنه از دکتر جواد دهقانیان، سال ۱۳۹۰٫ مقالهای است که جایگاه ادبی، فرهنگی کلیله و دمنه، فرهنگ سیاسی و ساختار قدرت را مورد بررسی قرار داده و پیامدهای آن را به نمایش میگذارد.
ـ نقد اخلاقگرایی در کلیله و دمنه از جواد دهقانیان( استاد راهنما) و ناصر نیکو بخت(دانشجو) در سال ۱۳۹۰ منتشر شده، نامه مقاله ای است که به بررسی اخلاق گرایی در کلیله و دمنه، می پردازد.
-اندیشه سیاسی در کتاب کلیله و دمنه از عنایت الله شریف پور و محتشم محمدی است. این مقاله کوشیده است تا نشان دهد که اندیشه سیاسی کتاب کلیله و دمنه فارغ از هندی، عربی یا ایرانی بودن آن، در زمینههای نفی ستم، نفی حسادت، تدبیرهای مختلف در برابر دشمنان، دربارهی ستایش عدالت و اهمّیّت رایزنی با خردمندان و پرهیز از ناصالحان چه جهتگیریهایی دارد. همچنین در این مقاله تلاش شده است که با توجه به آرای زمامداران و نظریه پردازان گذشته و امروز، غنای این کتاب ارزشمند سنجیده شود.
ـ سیر تداوم اندیشههای ایران شهری در کلیله و دمنه نام مقاله ای است از بیژن ظهیری ناو، امین نواختی مقدم و مریم ممیزداه، پاییز ۱۳۸۹٫در این مقاله به اندیشههای ایرانشهری، در کلیله و دمنه می پردازد.
ـ نقد و تحلیل اندیشههای ایرانشهری در کلیله و دمنه، مریم ممیزاده، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۸۷٫
۱ـ۵٫ ضرورت تحقیق
حقایق موجود در نهجالبلاغه، خصوصاً در باب حکومت و رهبری و کشورداری از مباحث ارزشمند و حیاتی برای جامعه اسلامی است. اگر حقایق گفتار نهجالبلاغه در امر حکومت و کشورداری و نکات فرعی و اصلی آن شناسایی و مورد مطالعه و بررسی و سپس تدوین قرار گیرد، عالیترین نسخهی کشورداری خواهد بود که متضمن خیر و صلاح رهبران و مردم و منافع اجتماعی است و میتوان همگان را از قسمت عدالت بهرهمند و کشور را در برابر هجوم و فتنه فکری و فرهنگی ایمن ساخت. همچنین کلیلهودمنه تاریخچهای است از رابطهی بین حاکم و مردم زمان خودش، این اثر مجموعهای از آداب و روش سیاسی، اخلاقی، اجتماعی در جامعه است و از مهمترین مسأله در این کتاب سیاست و حکومت میباشد. و در نهایت، کتاب قابوسنامه که نویسندهی آن، خود، مرد سیاست و ملکداری است و می توان از برخی بابهای آن درس سیاست زندگی را فهمید، وشیوه حاکمان را آموخت. پس ضروری دانستم که با تطبیقدادن یک اثر دینی با دو اثر ادبی و یافتن تفاوتها و شباهتها در نگرش و رفتارهای موجود حاکمان در این سه کتاب، بتوان نتایج مثبتی و شایستهای را به نمایش بگذارم .
۱ـ۶٫ فرضیهها
با توجه به آشنایی درزمینه شیوهی حکمرانی و همچنین کتابهای کلیله و دمنه و قابوسنامه و نهجالبلاغه به نظر میرسد که:
۱ـ بخش قابل توجّهی از نهج البلاغه و کلیلهودمنه و قابوسنامه به موضوع شیوهی حکمرانی و حکومت مربوط میپردازد.
۲-دربیان ویژگی حاکمان و شیوه حکومت میان نهج البلاغه و دو کتاب منثور سنخیت و شباهتهایی وجود دارد.
۳-اندیشهها وآموزههای دینی باتکیه بر نهجالبلاغه بر دیدگاههای مطرح شده درقابوسنامه و کلیله ودمنه در زمینهی مسائل سیاسی و حکمرانی در برخی حکایتها تأثیر داشته است.
۱ـ۷٫ اهداف تحقیق
۱ـ آشنایی بیشتر با شیوه حاکمان، حکومت و سیاست در دو حوزهی ادبی و دینی.
۲ـ بررسی مسائل مربوط به شیوه حکمرانی و توجه به آن در یک کتاب دینی و دو کتاب ادبی میباشد.
۳ـ بررسی و تحلیل شباهتها، تفاوتها در شیوهی حکمرانی در دو اثر ادبی و یک اثر دینی با توجه به ساختارهای سیاسی و اجتماعی آنها.
۱ـ۸ . ذکرکاربردهای متصور از تحقیق
درک و دریافت روشن در شیوهی حکمرانی در گذشته و جنبههای گوناگون آن برای قضاوت بزرگان علم.
۱ـ.۹٫ مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه
مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه اجرایی و حکومتی
۱-۱۰٫ روش انجام تحقیق
۱ـ۱۰ـ۱٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات
به صورت کتابخانهای که با مطالعهی آثار و کتب مربوطه، مطالب ،جمع آوری و فیش برداری میشود.
۱ـ۱۰ـ۲٫ روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش کار به صورت توصیفی و تحلیلی است و واحد تحلیلی نیز متون برگزیده در نهجالبلاغه و کلیلهو دمنه و قابوسنامه دربارهی مسائل سیاسی و حکومتی است .
۱ـ۱۰ـ۳٫ قلمرو تحقیق
قلمرو و پژوهش در سه کتاب نهجالبلاغه، کلیله و دمنه و قابوس نامه است.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲ـ۱٫ سیاست
«سیاست در لغت: [سیا س](ع إمص)پاسداشتن ملک (غیاث الغات آنندراج)، نگاهداشتن (دهار)، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت، (غیاث اللغات)(آنندراج) رعیت داری کردن (منتهی الارب) حکومت، ریاست ، داوری» (دهخدا ،۱۳۷۷ :۱۳۸۶۵ ).
«همچنین سیاست در لغت عرب از مادهی ساس و سوس اشتقاق یافته است و یکی از معانی آن اداره و سرپرستی و ریاست است که وقتی به حاکم و متولی حکومتی نسبت داده شود، مقصود اداره و سرپرستی امور کشور در سطح کلان است» (قدردان ملکی، ۱۳۸۹: ۱۵).
در جای دیگر سیاست و وصف آن، یعنی سائس و سیاست گذار که جمع آن ساسه است، به امامان نسبت داده شده است: «نحن ساسه البلاد» ما سیاست مداران شهرهاوکشورها هستیم.»(مجلسی، ۱۴۰۳ :۲۳).

سیس

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.