برچسب: حسابرسی

مقاله – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور- …

هزینه یابی در فرودگاه شامل تسهیم هزینه های عملیاتی، هزینه های تامین مالی و مخارج سرمایه ای شامل ساختمان های اداری و عملیاتی، تجهیزات و تاسیسات فرودگاهی، باند و سطوح پروازی می باشد که بایستی با توجه به مبانی و معیارهای تسهیم متناسب با نوع خدمات ارائه شده در فرودگاه به این خدمات سرشکن شوند. در این تحقیق پس از ذکر معایب سیستم های سنتی هزینه یابی از جمله تسهیم هزینه ها بر اساس حجم خدمات و یا مبانی غیر مرتبط دیگر، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان راهکار اساسی جهت بالابردن دقت و کیفیت اطلاعات بهای تمام شده توصیه شده است.
موسسه هلیوس[۴۳] به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری انگلستان در جولای ۲۰۱۳ به تحقیق در خصوص تخصیص هزینه های پشتیبانی مرکزی در فرودگاه گت ویک و هیثرو لندن پرداخته است.
موسسه سیاست اقتصادی کمبریج[۴۴] به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری انگلستان در اکتبر ۲۰۱۳ به تحقیق در خصوص هزینه یابی در مرکز ملی ناوبری انگلستان پرداخته است.
در رابطه با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت فرودگاهی کشور تا کنون اقدامات موثری در حوزه طراحی و اجرا انجام نشده است. مستندات موجود در شرکت فرودگاههای کشور نشان می دهد اولین قدم در راه طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی توسط مشاوران موسسه خدمات مدیریت سازمان حسابرسی برداشته شده است. در سیستم پیشنهادی که با رویکرد سنتی طراحی شده به مطالعه وضعیت موجود در فرودگاه مهرآباد پرداخته شده و مورد ستاد شرکت که بزرگترین سهم هزینه های سربار غیر مستقیم در آن محقق می شود و نقش هماهنگ کننده و پشتیبانی از کلیه فرودگاههای کشور را به عهده دارد، راهکاری ارائه نشده است.
خلاصه فصل
در این فصل با هدف آشنایی با طراحی مفهومی سیستمABC، مبانی نظری این سیستم تشریح گردید. سپس با توجه به مراحل و مکانیزمهای این سیستم، فعالیتهای لازم برای طراحی سیستم پیشنهادی در بخشهای خدماتی و خصوصا صنعت فرودگاهی بطور کامل مطرح شد. بطوریکه با استفاده و بکارگیری مبانی مفهومی سیستم پیشنهادی، امکان طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت امکان پذیر گردد. بر اساس مبانی نظری مطرح شده در این فصل، در فصل بعد با توجه به آنالیز هزینه ها در ستاد شرکت و لزوم تسهیم هزینه های مراکز ستادی که به منظور پشتیبانی فرودگاه های کشور ایجاد می شوند ، سیستم پیشنهادی طراحی و جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به فرودگاههای کشور بکار گرفته می شود.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
پژوهش را می توان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان یافته منظم متکی به داده های نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه توصیف کرد که با هدف پاسخ یابی یا راه حل یابی صورت می گیرد. روش های پژوهش مجموع فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیت به کار می روند. پژوهشهای مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهش پژوهشگر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و واقعیات برگزیند.
در این فصل روش مورد استفاده در پژوهش بررسی می شود. در ابتدا جامعه آماری و نمونه آماری معرفی شده و سپس روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و طرح پژوهش بیان گردیده است.
روش کلی تحقیق
روش کلی یا نوع تحقیق حاضر را می توان از سه جهت مورد ارزیابی قرارداد.
از جهت هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است.
از جهت روش گردآوری داده ها و استنتاج
روش تحقیق به لحاظ اجرا و گردآوری اطلاعات، توصیفی است.
از جهت طرح تحقیق
تحقیق حاضر از نظر طرح تحقیق برقراری پیمایشی است.
جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه، افراد، وقایع و اشیائی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در باره آنها بپردازد. اعضاء جامعه آماری دارای ویژگی های مشخصی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه مشخص می سازد.
جامعه آماری این پژوهش:
سیستم بهای تمام شده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور می باشد.
نمونه آماری
با توجه به موضوع پژوهش که طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادر تخصصی فرودگاههاهی کشور می باشد کل جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و اقدام به طراحی سیستم پیشنهادی شده است.
در این پژوهش نمونه بر جامعه منطبق است و بنابراین تشریح گروه نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه برداری و نیز تعیین روش های تحلیل آماری جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه در این تحقیق استفاده نمی شود.
روش های گردآوری اطلاعات
مطالعه: که جهت بررسی اسناد و مدارک موجود و نیز ادبیات تحقیق صورت می گیرد.
مصاحبه تخصصی: که جهت رفع ابهام از رویه، مفاهیم و عملکردهای سیستم خصوصاً در موارد غیر مکتوب که با کارشناسان و روسای ادارات ومدیران ارشد شرکت به عمل آمده است.
مشاهده: به منظور رؤیت و اثبات عینی واقعیات مربوط به رویه های عملکرد در سیستم موجود صورت گرفته است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مود نیاز از طریق مطالعه، مصاحبه، مشاهده اسناد و مدارک و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.
پایایی و اعتبار تحقیق
جهت بررسی سیستم فعلی بهای تمام شده از مشاهده اسناد و مدارک و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. جهت نقد سیستم موجود به مطالعه سیستم پرداخته و جهت طراحی سیستم به مشاهده فرآیند ارائه خدمات و همچنین مصاحبه با کارشناسان به شناسایی فعالیت های شرکت پرداخته شده است.
همچنین جهت مرور ادبیات تحقیق از تحلیل محتوا استفاده شده است.
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
اساسی ترین روش های تجریه و تحلیل اطلاعات شامل موارد زیر است.

سیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تطبیقی ویژگی حاکمان در نهج البلاغه و متون ادبی پارسی(باتکیه بر قابوس …

د). مبارزه با اغنیا و مترفین
«اغنیا و ثروتمندان از امّتهای خودکامه و به واسطه نعمتهایی که خداوند نصیب ایشان کرده بود تعصّب ورزیدند و بر مال و ثروت خود نازیدند» (همان، خطبه ۱۹۳: ۵۷۷).
ه). مبارزه با تبانی و ساخت و پاخت
«با من، ساخت و پاخت و تبانی معاشرت نکنید» (همان، خطبه ۲۱۶: ۴۶۱).
و). قاطعیّت در حسابرسی بیت المال
«خبری از تو به من رسیده اگر آن را انجام داده باشی پروردگارت را به غضب آورده ای و امامت را عصیان کردهای و در امانت خیانت کردهای، به من خبر رسید که محصولات زمین را برداشتهای و آنچه زیر پا داشتهای گرفتهای و آنچه در دستت بود خوردهای، سریعاً حسابت را بفرست و بدان که حساب خدا سختتر است» (نهج البلاغه، نامه ۴۰: ۸۷۱ ).
ز). نفی تبعیض حتی نسبت به نزدیکترین افراد
داستان عقیل و فرزندانش درخطبه، نامه ای به ابن عباس در نامه۴۱، نامه به زیاد بن ابیه جانشین عبدالله بن عباس( در نامه۲۰)از جمله مواردی است که حضرت نفی تبعیض در آن اشاره فرموده است.
ح). هشدار در مورد خیانت در بیت المال و مبارزه با آن
«همانا از بزرگترین خیانت ها ،خیانت به امت است و از ذلت بارترین و رسواترین غش ها، فریبکاری پیشوایان است» ( همان، نامه ۲۶ :۷۸۹).
بخش دوم:ویژگی حاکمان در قابوسنامه
۴-۱۸٫ حکومت از دیدگاه عنصرالمعالی
حکومت بهعنوان دستگاه متولّی ادارهی امور کشور، در اندیشهی عنصرالمعالی مرکب از: پادشاه، سپهسالاران، وزیران، ندیمان و خدمتگزاران است.
قبل از پرداختن به هر یک از این اجزاء و بیان ویژگی ها و وظایف آنها در درون این ساختار، لازم است تا به اساس این ساختار که پادشاه بوده و در قالب نظریهی سلطنت آمده است نظری دقیق بیفکنیم.
سیّد جواد طباطبایی در فصل اول و دوم کتاب درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشهی سیاسی در ایران می گوید: چنانکه می دانید قابوس نامه در حوزهی سیاستنامه ها قرار دارد. اصول مهمّ سیاستنامه ها عبارتند از: شاه محوری، توجّه به نظریهی ایرانی سلطنت در دوران قبل از ورود اسلام و توجه به دین بسان نوعی ابزار با حرمت و ارزشمند.
قابوسنامه نیزاز روند کلی بر کنار نبوده است لذا مشاهده میشود که پادشاه در مرکز منظومهی شمسی حکومت قرار دارد و نظریهی مؤلف همان تئوری سلطنت است، برای درک ادلّهی توصیهی این نظام، توجّه به فرهنگ سیاسی ایران و اوضاع وقت عنصرالمعالی لازم می نماید.
الف). فرهنگ سیاسی ایران
فرهنگ رجایی درکتاب اندیشه سیاسی در شرق باستان می نویسد: ریشههای اولیه تأیید سلطنت در دو جا قرار دارد:
ریشه های ذهنی: این نظریه را می توان به طور واضح در اسطوره های ایرانی مشاهده کرد. به عنوان مثال از کیومرث، در افسانه ها به عنوان اوّلین مخلوق یاد می شود که نظام پادشاهی را بنیان نهاد. لذا این گونه تصوّر می شود که نظام پادشاهی از ابتدای خلقت در نزد ایرانیان به ودیعت گذاشته شده است.
ریشههای تاریخی: در این باره می توان به بنیان های نظری – عملی محکمی در درون تاریخ مفصل ایرانی دست یافت. در ابتدا قبایل آریایی برای ایجاد ملّتی جدید با مشکلاتی دست به گریبان بودند که راه حل آن ـ به گمان بزرگان ایشان – در اتّخاذ نظریهی سلطنت به دلایل ذیل بود:
اول) نظریهی سلطنت پاسخی مناسب برای چالشهای درونی قبایل آریایی به شمار می رفت.، دوم) این نظریه میتوانست وطن آریایی جدید را از شرّ شیاطین خارجی مصون نگاه دارد.
در نتیجه به تدریج ساختار خانوادگی تغییر کرد، ده(ویس) و ولایت (دهیو) به وجود آمده و ریاست خاندان(مابد)جای خود را به رئیس (یئببتی) داد. بدین سان تمرکز قدرت تحت نظر آمرانهی شاه (خشایثیه) پا به عرصهی وجود گذاشت. وجود سابقهی «شاه آرمانی» در ایران و بعد سیاسی دین زردشت مبنی بر اینکه اهورامزدا را سلطنتی است بدون مثال و تجلّی آن بر روی زمین همان پادشاه می باشد هر دو روند شکل گیری نظریهی سلطنت در این دیار را تأیید می کند (رجایی، ۱۳۷۵: ۹-۵۳).
ب). اوضاع سیاسی – اجتماعی زمان عنصرالمعالی
وضعیت سیاسی – اجتماعی ایران در نیمه ی اول قرن پنجم چندان به سامان نبود. همان طور که در فصل سوم گفته شد، ترکان سلجوقی با شورش خود خلفای بغداد را به هراس افکنده بودند و ایجاد این تزلزل به همراه ضعف نیروی فائقه ی آل بویه به نیروهای معارض امکان ابراز وجود داده بود و روی هم رفته نوعی بی نظمی و تفرق آرا، می رفت که حاکم شود. در کنار این مسئله، معضل مسلمانان و نصرانیان نیز وجود داشت که گاه بر اثر تعصّبات مذهبی، جنگهایی را موجب میشد. بدیهی است در این زمان برای به سامان شدن امور، نظریه سلطنت می توانست نسبت به دیگر نظریات کارآمدتر باشد به ویژه که درفرهنگ ایرانی هم ریشه داشته است.
مطلب قابل توجّه در همین زمینه وضعیت خاندان عنصرالمعالی است این خاندان در آن زمان از زیر چتر ولایت خلفای عرب خارج شده بودند و از همین رو بر آداب و سنن ایرانی تأکید زیادی داشتند دعوای این خاندان انحراف خلفای عرب از اسلام ناب و ارائه چهرههای مشوه از اسلام بود. لذا گمان آنان بر این بود که با رجوع به فرهنگ و سنّت ایرانی ، در حقیقت خود را زیر بار رسمهای اعراب خارج می نمایند.
مجموعه این ملاحظات نظریهی سلطنت را در قابوسنامه حاکم می سازد و عنصرالمعالی را وا می دارد تا پادشاه را در مرکز دایرهی حکومت قرار دهد. در ادامه این نوشتار با رجوع به قابوس نامه به شرح و وظایف و بیان جایگاه هر یک از نهادها و دستگاه سلطنت خواهیم پرداخت.
۴-۱۹٫جایگاه نهادها ودستگاه سلطنت ووظایف آنان
۴-۱۹-۱٫پادشاه و وظایف و ویژگی آن
امیر خود به عنوان یک پادشاه، شرایط و آیین مربوط به پیشه و منصب را به فرزندش تعلیم می دهد. او به دلیل سابقه خانوادگی و حکومت مختصری که داشته است، مرد سیاست و ملک داری است و آرزو دارد که فرزندش گیلان شاه هم بر تخت حکومت تکیه زند. وی در میان آیین و شرط پادشاهی با توجّه به موقعیت اجتماعی و سیاسی خود آشکارا و واقع بینانه با این منصب برخورد میکند. آنچه وی در باب چهل و دوم در شرط پادشاهی یاد کرد حاصل تجربیات شخصی وی است و صادقانه در صدد انتقال آن به فرزندش است در این باب امیر به بیان ویژگیها و خصلتهایی که پادشاه را بر انجام هر چه بهتر منصب خود آماده می کند پرداخته است.
گوهر پادشاهی فرمانروایی است از این رو کیکاووس ضمن بیان دو حکایت پسر را بر این مهم هشدار می دهد و از او میخواهد چون بدین مقام راه یافت در آن مراقبت تمام نمایند: «در پادشاهی خویش مگذار که کسی فرمان تو را خوار دارد که تو را خوار داشته باشد که در پادشاهی راحت، در فرمان دادن است و اگر نه صورت پادشاه با رعیت برابر است و فرق میان پادشاه با رعیت آن است که وی فرمانده است و رعیت فرمانبردار» (عنصرالمعالی،۱۳۸۰: ۲۳۰).
پس چون احوال سلطان محمود و مسعود شاه را در این امر نظاره میکند و تحمّل اولیهی ایشان در انفاذ و احکام را هویدا می سازد از زبان او نقل می کند که: «خاکم به سرباد که در ملک من فرمان نبرد و شرط شاهی نگذارد چرا که: پادشاهی که فرمان او روان نباشد نه پادشاه باشد که نظام ملک فرمانروایی باشد» (همان، ۲۳۴).
۴-۱۹-۱-۱٫ پارسایی
یکی از ویژگیهای پادشاهی که حاکم مستلزم به داشتن آن می باشد، پارسایی و پرهیزکار بودن است. پادشاه در اندیشه سیاسی عنصرالمعالی سیمای اخلاقی و دینی دارد امیر عنصرالمعالی باب چهل و دوم در آیین و شرط پادشاهی را چنین آغاز می کند: «بدان ای پسر اگر پادشاه باشی پارسا باش و … و پاک شلوار، که پاک شلواری پاک دینی است» (همان، ۲۲۷).
بدین روی پارسایی و پرهیزگاری، به عنوان صفات اخلاقی از ویژگی های مهم و اولیه پادشاه بیان میشود.
۴-۱۹-۱-۲٫ رعایت عدل و داد
از دیدگاه عنصرالمعالی، عدالت باید رکن اساسی و محوری سیاست و حکومت قلمداد گردد. زیرا عنصرالمعالی میگوید: وجود و نگهداری رعیت به عدالت بستگی دارد. اگر توانستی عادلانه با آنان رفتار کنی آنها را خوشحال و شاد کردی و هیچگاه ظلم و ستم را در وجودت قرار نده که پادشاهی که به عدالت رفتار کند دیرتر از بین می رود و نابود می شود و پادشاهی که ستم کند زود از بین می رود زیرا عدالت، باعث آبادانی و به ثمر نشستن و ظلم و ستم باعث خرابی و تباهی می شود.

سیس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی تطبیقی ویژگی حاکمان در نهج البلاغه و متون ادبی پارسی(باتکیه بر قابوس …

از دیگر موانع اجرای عدالت و یا به تعبیر دیگر از مهمترین عوامل که شمشیر عدالت را کند نموده و آهنگ عدالت خواهی را سست می نماید ضعف نفس، سستی اراده، خودباختگی و دون همتی است.
حضرت امیر در فرازی پیامد بیرغبتی به جهاد به دشمن ستمگر را چنین ترسیم میفرماید:
«هر کس مبارزه با ستم را واگذارد و از آن روی برتابد خداوند جامه ی خواری بر او بپوشاند … و حق از وی روی گردان شود و به خواری محکوم و از انصاف محروم گردد» (همان، خطبه ۲۷: ۹۵).
۴-۱۴-۵٫ عدل شریف تر است یا بخشندگی؟
«فرد باهوش و نکته سنجی از امیرالمؤمنین سوال می کند: آیا عدالت شریف تر و بالاتر است یا بخشندگی؟
علی (ع) به دو دلیل میگوید عدل از جود بالاتر است. یکی اینکه: عدل جریان ها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد، اما جود جریان ها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد. دگر اینکه: عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبّری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند. امّا جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی شود رویش حساب کرد.علی (ع) آنگاه نتیجه گرفت: پس از میان عدالت وجود آنکه اشرف و افضل است عدالت است» (مطهری، ۱۳۸۹: ۱۱۷-۱۱۹)
۴-۱۵٫ عرصه سیاست خارجی
گرفتاریها و معضلات و بحرانهای داخل کشور اسلامی در دوران کوتاه حکومت حضرت علی (ع) آنقدر فراوان بود که ایشان مجال پرداختن به امور خارجی از مرزهای دارالاسلام و ارتباط و تعامل با حاکمیّتهای غیراسلامی را پیدا نکردند.« از این رو در باب سیرهی حکومتی آن حضرت مرتبط با مصلحت اندیشی در عرصه سیاست خارجی به نمونهی مهمّی بر نمیخوریم، آنچه در این زمینه می توان یاد کرد کمک حضرت به معاویه در مواجهه با خطر رومیان است، دریغ نورزیدن امیرالمومنین از کمک به معاویه با وجودی که او را فردی طاغی و فاسد و تبهکار می دانست توجیهی جز اولویت و اهمیّت داشتن اصل و لزوم پاس داشتن مصالح اسلامی در عرصه سیاست خارجی ندارد. اصلی که اگر در حکومت علی (ع) مجال اجرایی یافت بی گمان به بهترین شیوه عملی می گردید» (صرامی، ۱۳۸۶: ۵۴۸).
۴-۱-۱۶٫ دینداری
دینداری در قدرت سیاسی امیرالمومنین نقش به سزایی داشته است. در هر حکومتی لازم است، قدرت برتر به دست حاکم باشد، ولی معمولاً قدرت مهار نشده مشکل آفرین است، به طوری که برخی گفته اند: قدرت طبیعتاً ستمگر و فسادآوراست، و عدهای تصور کرده اند چون حکومت اسلامی دارای منشأ الهی است، مطلق انسان است و آن را به نوعی استبداد و متهم نموده اند. پاسخ علما آن است: اولاً عمل حضرت علی (ع) بهترین شاهد است بر آنکه طبیعت قدرت، گرایش به فساد و ستمگری نیست بلکه نوعی قدرت مهار نشده مشکل آفرین است اما دائماً چنین نیست. ثانیاً اولین و مهمترین شرط احراز قدرت در حکومت اسلامی، عدالت بلکه عصمت است. امام (ع) فرمود: «آیا می خواهید با ظلم بر مردم، یاری را به دست آورم؟» (نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴ : ۶۵۳ ). یا پس از بیان داستان عقیل و هدیه ی شبانه فریاد زد: «به خدا سوگند اگرهفت اقلیم و آنچه زیر افلاک است به من دهند فرمانی خدا را کنم و پر کاهی را از مورچه بربایم، هرگز نخواهم کرد» (نهج البلاغه ، خطبه ۲۲۴ : ۶۵۳ ).
«توجّه داشتن به خدای متعال بهترین شیوه برای مهار قدرت است» (عابدی، ۱۳۸۱: ۲۸۲-۲۸۴).
هم چنین پیوند سیاست با دین یک اصل اساسی در منطق امام، برای به سعادت رساندن جامعه است قابلیت دین به دلیل ماهیت اجتماعی احکام آن است حضرت در خطبه ۱۷۳ می فرمایند که «ای مردم سزاوار ترین اشخاص به خلافت آن کسی است که در تحقّق حکومت نیرومندتر و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد»
هم چنین در عزل و نصبها نیز نقش مهمّی داشته است.در نهجالبلاغه موارد متعددی از نصبهای مسئولیّت، توسط امام مشاهده می شود. ایشان ملاکهای خود را ضمن آنها بیان کرده است. نیز عزلهایی وجود دارد که علّت برکنار کردن افراد توضیح داده شده است چون بیان این موارد بحث گستردهای می طلبد تنها چند نکته کلی در سفارش به دینداری را به صورت گذرا بیان می کنیم.
امام علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر فرمود:
«مسئولیتها را به کسانی بسپار که خیرخواهی در دین و توجّه به دستورهای خدا و پیامبر (ص) داشته باشند» (نهج البلاغه ،نامه۵۳: ۹۲۰).
«من بسیار متأسفم که حکومت به دست افراد سفیه و نادان افتد» (همان ،نامه۶۲: ۹۷۸).
این جمله فلسفهی سیاسی امام است که گرایش توجّه شدید به عقلگرایی دارد. البته معلوم است مراد عقل دینی است و منظور از سفیه کسی است که عقل معاش را دارد ولی از عقلی که حجّت خدا باشد و انسان را به صراط مستقیم راهنمایی کند بیبهره است مثل معاویه.
ولایت باید آسمانی و خدایی باشد هشام بن حکیم می گوید: «من از اهل سنّت بسیار شگفت زدهام، زیرا آنان کسی که خداوند ولایت او را از آسمان نازل کرده است برکنار نمودند و کسی که خداوند عزل او را از آسمان نازل کرده است به ریاست رساندند» بنابراین عزل و نصب باید الهی باشد (عابدی، ۱۳۸۱: ۲۸۲-۲۸۵)
«سزاوارترین مردم برای پذیرفتن مسئولیتها کسی است که قدرت و مدیریت انجام کار، به همراه علم و تخصص را داشته باشد، مراد از علم، علم به امر و نهی الهی است یعنی فقه»(نهج البلاغه،خطبه ۱۷۲: ۴۷۷).
آنچه ذکر شد ملاکهای کلی بود اما بررسی بیشتر خصوصاً بحث از عدالت، دوری از ظلم، حتی خریدن منزل شخصی توسط کارگزاران و ساده زیستی و پاکدامنی و سخت کوشی آنها و … بسیار ضروری، اما از حوصله این بحث خارج است.
نمونههایی ازدینداری و سیاستهای اداری و سفارشها به کارگزاران در نهج البلاغه آمده است به آن اشاره خواهم کرد: «حکومت را از آنِ خدای متعال دانسته و او را کمک کار خود بدانید» (نهج البلاغه، خطبه۱۱۳: ۳۰۷ )
«دین را در عمل نشان دهید نه آنکه صرفاً شناسنامهای یا زبانی متدیّن باشید»(همان، خطبه ۲۲۶ :۴۶۱).
«عزّت دین به حفظ و رعایت متقابل حقوق والی و رعیت است» (همان، خطبه ۲۱۶ :۴۶۱).
«از ملک شرعی در دین و حکومت بپرهیزید» (همان، خطبه ۲۲۴ :۶۵۳).
«ظلم، دین ودنیا را خراب می کند» (همان، نامه۴۸: ۸۹۸).
«در تمام تصمیمات خود، خدا را حاضر بدان و او را اطاعت کن» ( همان، نامه ۶۵: ۹۹۰).
حضرت علی (ع) دربارهی مسئولیتهای اداری به کارگزاران می فرماید: «به خاطر خشنودی مردم خدا را به خشم نیاورید» (همان، نامه۲۷: ۷۹۲ ).
۴-۱۷٫ مبارزه با فساد در حکومت علی (ع)
دری نجف آبادی مبارزه با فساد در حکومت علوی را این گونه بیان می دارد که نگارنده برای اجمال رساله، با ذکر یک نمونه از سخن امیر آن را بیان نموده ام :
الف). مبارزه با جنون قدرت ب). تصفیه و پالایش جامعه از عناصر فاسد و فرصت طلب ج). مبارزه با تکبر و تفرعن د). مبارزه با اغنیا و مترفین ه). مبارزه با تبانی و ساخت و پاخت و). قاطعیّت در حسابرسی بیت المال ز). نفی تبعیض حتی نسبت به نزدیکترین افراد ح). هشدار در مورد خیانت در بیت المال و مبارزه با آن(دری نجف آبادی،۱۳۸۱ :۳۱۲-۳۱۴)
الف). مبارزه با جنون قدرت
امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر می نویسد: «نگاه کن به عظمت ملک خداوند بر بالای تو و قدرت خداوند بر آنچه تو بر آن قدرت نداری» (نهج البلاغه، نامه ۵۳: ۹۱۶).
ب). تصفیه و پالایش جامعه از عناصر فاسد و فرصت طلب
«به خداوندی که پیامبر را به رسالت و حق مبعوث نمود. همه شما در بوته آزمایش در خواهید آمد و آزمایش خواهید شد آزمایش شدنی» (همان، خطبه ۱۶: ۷۱).
ج). مبارزه با تکبر و تفرعن
«آنچنان که با جباران و متکبران سخن میگویید با من سخن نگویید و در برابر من همچون در برابر اقویای پرخاشگر به تحفّظ و خویشتن داری نپردازید و با قیافههای ساختگی و تصنعی با من معاشرت نکنید و تصور نکنید سخن حقی که به من گفته شود بر من سنگین خواهد آمد و یا من تقاضا دارم تا من را بزرگ انگارید» (همان، خطبه ۲۱۶: ۴۱۶).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.