برچسب: اختلافات

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی …

تمرینات مقاومتی شامل مجموعه ای از فعالیت های انقباض عضلات است که به منظور مقابله با نیروی وزن، وزنه ایجاد می شود. این انقباض ها ممکن است به صورت ایزوتونیک، ایزومتریک، الکتریک و یا ایزوکنتیک باشند. سیستم انرژی غالب در این تمرینات اغلب بی هوازی بوده که با توجه به نوع برنامه تمرینی درصدهای متفاوتی از سیستم های ATP-PC و اسید لاکتیک رادرخود جای می دهد (۴). کارایی یک برنامه تمرینی مقاومتی برای کسب نتایج خاص تمرینی به چندین متغیر اصلی بستگی دارد (۲۹، ۲۸).
براساس گزارش دانشگاه پزشکی ورزشی آمریکا (ACSM) این متغیرها شامل شدت، حجم و تواتر تمرین، عمل عضلانی، سرعت انجام حرکت، انتخاب و ترتیب حرکات، دوره های استراحت است (۲۳). تمرینات مقاومتی به افزایش نیروی تولیدی،هایپرتروفی عضلانی، افزایش فعالیت آنزیم های گلیکولیتیکی،افزایش ATP بین سلولی ومنابع فسفرکراتین،کاهش تراکم مویرگی وچگالی میتوکندری می شود (۲۵). علاوه بر این تمرینات مقاومتی اثر کمی در افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی دارند (۳۰).
۲– ۱ – ۲ متغیرهای تمرین مقاومتی
حجم تمرینحجم تمرین به عنوان مهم ترین متغیر تمرین پیش نیازی است کمی، برای پیشرفت های تکنیکی تاکتیکی و بدنی، حجم تمرین بر کمیت کلی فعالیت در تمرین دلالت دارد. همچنین بیانگر کل کار انجام شده در یک جلسه تمرین یا یک مرحله از برنامه تمرینات سالانه می باشد. هنگامی که در مورد حجم یک مرحله تمرین بحث می شود منظورتعداد جلسات تمرین، تعداد ساعات وروزهای تمرین در هفته است. بدون حجم بالای تمرین ورزشکاران نمی توانند سازگاری فیزیولوژیکی لازم را بدست آورند. با افزایش تعداد جلسات تمرین، میزان کار انجام شده در هر
جلسه تمرین اجرای ورزشی در ورزشهای مختلف بهبود می یابد. میزان افزایش در حجم تمرین تابعی است از ویژگی های فردی و ویژگی های رشته ورزشی مورد نظر (۵). حجم تمرین در تمرین مقاومتی شامل سنگینی وزنه ها، تکرارها، میزان استراحت و تعداد ست ها در یک جلسه و در کل جلسات تمرینی است.
۲– ۲ -۲ شدت تمرین
شدت تمرین به عنوان مؤلفه کیفی کاری که یک ورزشکار در یک زمان مشخص انجام می دهد. یکی از متغیرهای مهم تمرین است. هر اندازه ورزشکار در یک زمان معین کار بیشتری انجام دهد شدت تمرین بالاتر است. شدت تمرین تابعی است از قدرت تکانه های عصبی که ورزشکار هنگام تمرین بکار می گیرد. قدرت یک تحریک به بار تمرینی، سرعت اجرای حرکات ورزشی و تواتر بین حرکات و وقفه استراحتی بستگی دارد. فشار عصبی یک تمرین نیز از دیگر مؤلفه های شدت تمرین محسوب می شود. کار عضلانی و بکارگیری دستگاه عصبی مرکزی از طریق تمرکز مشخص کننده شدت تمرین یا رقابت است (۲و۵). در تمرین مقاومتی شدت تمرین براساس مولفه های حجم تمرین در زمان معیین تعیین می شود.
۲– ۲ – ۳ سرعت انجام حرکت
هم تکرارها، هم آهنگ یا سرعت انجام حرکت در تمرینات قدرتی تابعی از بار هستند. هرچه بار بیشتر باشد تعداد تکرار ها کمتر و آهنگ انجام حرکت آهسته تر است. برای افزایش قدرت بیشینه تعداد تکرارها پایین و آهنگ انجام حرکت آهسته است برای افزایش توان تعداد تکرارها بالا و آهنگ انجام حرکت سریع تر است. برای افزایش استقامت عضلانی تعداد تکرارها بالا گاهی تا مرز توانایی ورزشکار(۲۵۰ تکرار یا بیشتر) و آهنگ انجام حرکت آهسته یامتوسط است. تعداد تکرارها برای افزایش استقامت عضلانی در ورزش های غیرچرخه ای می توان بین ۱۰ تا ۳۰ تکرار و برای ورزشهای چرخه ای می تواند تا مرز توانایی ورزشکار باشد (۲ و ۵).
۲– ۲ –۴ تعداد ست ها
یک ست شامل تعدادی از تکرارهای یک حرکت است که پس از یک وقفه استراحتی دوباره انجام می شود. بین تعداد ست هاو فشار تمرین رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش بار وتعداد تکرارها تعداد ست ها باید کاهش یابد، تعداد ست هاهمچنین تابعی است ازعوامل زیر : توانایی ورزشکار، تعداد گروههای عضلانی درگیر، تعداد حرکات یا فعالیت های تمرینی در یک جلسه تمرین و مرحله یا فصل تمرین(۲ و ۵).
۲– ۲ – ۵ وقفه های استراحتی
زمان استراحت بین تکرارها به نوع قدرتی که برای آن تمرین می شود، وضعیت تمرینی ورزشکار، آهنگ ومدت زمان انجام حرکت، تعداد عضلات درگیر بستگی دارد. ازولین(۱۹۷۱) اظهار می دارد که برای افزایش قدرت بیشینه وقفه های استراحتی ۲ تا ۵ دقیقه ای درنظربگیرید. برای تمرینات با شدت بالا ممکن است وقفه های استراحتی ۵ تا ۱۰دقیقه ای در نظر گرفته شود. برای افزایش استقامت عضلانی فواصل استراحت کوتاه تر بوده واغلب بین۱ تا ۲ دقیقه است. زمان استراحت به ویژه درتمرینات دایره ای باید براساس پاسخ فیزیولوژیکی ورزشکار به تحریک تمرین باشد که این پاسخ با ضربان قلب قابل اندازه گیری است. هنگامی که ضربان قلب به ۱۲۰ ضربه در دقیقه رسید ورزشکار می تواند ست دیگری از تمرین را شروع کند (۲،۵).
۲– ۳ تمرینات هوازی
توان هوازی اهمیت بارزی دراجرای فعالیت ورزشی ای دارد که بیشتر از ۲ دقیقه به درازا می انجامد واساساً در استقامت مختلط نقش دارند که تداوم فعالیت های آن ها بین ۱ تا ۲ دقیقه طول می کشد. بسیاری از آزمون های توان هوازی به وهله های زیر بیشینه از فعالیت ورزشی نیاز دارند که در مدت متفاوت اند (۲). به انواع ورزش ها که بطور مستمر و طولانی مدت بیش از ۲ دقیقه طول می کشد و ضربان قلب در هنگام تمرین کمتر از ۷۰ درصد ضربان قلب می باشد. تمرینات هوازی یا زیر بیشینه گفته می شود. دویدن، پیاده روی، شنا در مسافت های طولانی مدت از انواع تمرینات هوازی هستند.انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات هوازی از گلوکز و چربی تامین می شود (۵). افرادی که درگیر ورزش هایی هستند که مستلزم انجام تمرینات متداوم خیلی شدید است عموماً ظرفیت انتقال انرژی بالایی دارند. ظرفیت هوازی ورزشکاران تقریباً دوبرابر افراد غیرفعال است. این بدان معنا نیست که اکسیژن مصرفی بیشینه تنها عامل تعیین کننده ظرفیت کار هوازی است. سایر عوامل به ویژه آنهایی که درسطح عضلانی قرار دارند چون تعداد مویرگ ها آنزیم ها و نوع کار تاثیرعمده ای روی ظرفیت تداوم تمرینات هوازی سطح بالا دارند. با این حال حداکثر اکسیژن مصرفی اطلاعات مهمی در خصوص ظرفیت دستگاه انرژی درازمدت در اختیار می گذارد (۲ ، ۵ ). به عبارت دیگر تمرین هوازی به فعالیت های طولانی مدت اطلاق می شود که انجام ان به اکسیژن نیاز دارد این نوع تمرینات دستگاه هایی را فعال می کند که برای سلول های بدن اکسیژن تهیه می کنند یا تمرین هوازی به فعالیت هایی استقامتی گفته می شود به سرعت نیاز ندارد و می توان ان را اغلب در ورزش هایی همچون دویدن، دوچرخه سواری، شنا و اسکی باشدت کمتر از حداکثر اجرا انجام داد(۳۰).
۲– ۳ -۱ عوامل موثر بر توان هوازی
عوامل موثر بر توان هوازی عبارتند از شیوه تمرین، وراثت، وضعیت تمرین، اندازه و ترکیب بدنی، جنسیت و سن(۵)
۲-۳ -۲ شیوه تمرین
این موضع عموماً مورد قبول است که تغییرات حاصله، در مقدار vo2max هنگام تمرین با روش های گوناگون منعکس کننده مقدار توده عضلانی درگیر در فعالیت است. در آزمایشهایی که vo2max یک گروه آزمودنی هنگام تمرین با روش های مختلف تعیین می شود. بالاترین مقدارvo2maxدر تمرینات نوارگردان به دست آمد. با این حال آزمون پله امتیازات vo2maxبرابری نسبت به مقادیر حاصل از نوارگردان و بطور معنی داری بیشتر از دوچرخه کارسنج به دست می آید(۲،۵).
۲– ۳ – ۳ وراثت
بحث مربوط به سهم نسبی موهبت طبیعی در اعمال فیزیولوژیک و عملکردهای ورزشی غالباً مطرح است . مطالعاتی که بر روی دوقلوهای تک تخمکی انجام شد چنین نتیجه گیری شد که وراثت به تنهایی عامل بیش از ۹۳ درصد از تفاوت های مشاهده شده در ظرفیت هوازی که به صورت
vomaxبه دست آمد محسوب می شود. علاوه بر آن نشان داده شد که ظرفیت دستگاه انرژی کوتاهزمان گلیکولیز و و ضربان قلب بیشینه در حدود ۸۱ و ۸۶ درصد توسط عوامل وراثتی تعیین می شود (۵).
۲– ۳ – ۴ وضعیت تمرین
امتیازات vo2max باید متناسب با وضعیت تمرین فرد در زمان اندازه گیری ارزیابی شود. بهبود در ظرفیت هوازی از طریق تمرین عموماً بین ۶ و ۲۰ درصد نوسان دارد. هر چند افزایش به مقدار ۵۰ درصد بالاتراز سطوح قبل از تمرین نیز گزارش شده است (۵).
۲– ۳ – ۵ جنسیت
ارزشهای vo2max زنان عموماً به مقدار ۱۵ تا ۳۰ درصد پایین تر از مردان حتی در بین قهرمانان ورزیده این تفاوت دامنه ای بین ۱۵ و ۲۵ درصد دارد با این حال اگر vo2max به صورت ارزش مطلق بجای نسبت وزن بدن بیان شود این تفاوت ها به نحوه قابل توجهی بیشتر خواهد شد(۲).
۲– ۳ – ۶ اندازه و ترکیب بدن
چنین برآورد شده است که ۶۹ درصد تفاوت در امتیازات vo2max بین افراد را می توان به آسانی به حساب تفاوت های موجود در توده بدن ۴ درصد، تفاوت های موجود درجثه و ۱درصد اختلافات در وزن بدون چربی گذاشت. بنابراین مقایسه عملکردهای ورزشی یا مقدار مطلق اکسیژن مصرفی بین افرادی ک از نظر اندازه و ترکیب بدن متفاوت هستند بی معنی به نظر می رسد. این موضوع سبب شده است که اکسیژن مصرفی بطور متداول برحسب رابطه آن بااندازه بدن سطح رویه وزن بدن و وزن خالص بدن یا حجم عضو بیان شود (۵).
۲– ۳ – ۷ سن
اکسیژن مصرفی بیشینه از تاثیرات سالمندی مصون نیست. اگر چه نتایج حاصل از مطالعات مقطعی روی افراد با سنین مختلف نسبتاً محدود است لیکن یافته های موجود اطلاعات روشنی را درباره آثار احتمالی سالمندی اعمال فیزیولوژیک در اختیار ما می گذارد (۱۳ ،۱۰ ).
۲-۴ انواع تمرین هوازی
۲-۴-۱ تمرین تداومی
تمرین با شدت و زمان متوسط با ۸۵تا۹۵ درصد حداکثر ضربان قلب که سرعت عمل در این روش بیشتر بوده وخستگی نیز زودتر رخ می دهد این روش برای افزایش استقامت بسیار موثر بوده ولی به علت سطح بالای خستگی به بدن فشار وارد می شود. تمرینات تداومی با شدت زیر بیشینه و زمان طولانی با ۶۰تا۸۰درصد ضربان قلب به نسبت نوع قبلی فشار کمتری را وارد می کند ولی به علت طولانی بودن ناراحتی های عضلانی ومفصلی ممکن است رخ دهد (۲،۵،۱۳).
۲-۴-۲ جاگینگ
دویدن آهسته و ملایم، تمرین با شدت کم وسبک که در زمان نسبتا طولانی اجرا گردد اطلاق می شود، در تعاریف مختلف آمده است که پیمودن مسافت ۱۶۰۰متری در بیش از ۸دقیقه با دویدن با گام های کوتاه و آرام برای کسب آمادگی جسمانی است وچنانچه در هنگام دویدن ابتدا پاشنه پا وبعد پنجه پا با زمین پیدا کند جاگینگ نام دارد (۲،۵،۱۳).
۲-۴-۳ فارتلک
تمرینی است شبیه به تمرینات تداومی ومتناوب که شاخصه اصلی ان فعالیت درفضای باز وطبیعت می باشد که هدف ان کسب نشاط وشادی است وبه عوامل شدت، زمان ومسافت اهمیت چندانی داده نمی شود در یک برنامه تمرینی فارتلک می توان اجراع ترکیبی دوهای نرم وتمرینات سبک ایستگاهی، دوهای متناوب و بازی های گروهی را گنجاند (۲،۵،۱۳).
۲-۴-۴ تمرین متناوب
این روش شامل تکرار مجموعه ای از تمرین است که در ان به دنبال انجام فعالیت، استرحت وجود دارد معمولا در هنگام توقف تمرین یا استراحت حرکات نرم وسبک (استراحت فعال) انجام می شود. از مزایای این روش می توان شدت تمرین یاخستگی کمتر، انباشتگی کمتر اسیدلاکتیک بر اثر تمرین، بازسازی مداوم منابع انژری در حین تمرین و سرانجام بهبود بیشتر در افزایش استقامت اشاره نمود (۲،۵،۱۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی ویژگی حاکمان در نهج البلاغه و متون ادبی پارسی(باتکیه بر قابوس نامه و …

«در اصطلاح به حکومتی گفته میشود که دارای مشخصات زیر میباشد:
۱ـ حکومتی است که در آن یک شخص، یک گروه یا طبقهای بدون رضایت مردم به طور مطلق بر آنها حکومت نماید۲ـ هیچ سنّت و قانونی دامنه قدرت فرمانروا را محدود ننموده و فرمانروا سلطه فوق قانون داشته باشد۳ـ ازگروههای ویژهای مانند حزب، قبیله، خانواده، و… مورد حمایت مطلق قرار میگیرند ۴ـ دستگاه متمرکز و شدید العملی جهت سرکوب مخالفین و اعمال ترور وجود داشته باشد.۵ـ اکثریت مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارند.۶_مردم در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آزادنیستند» (جهان بزرگی، ۱۳۸۸: ۱۱۸).
«در لغت به این نوع حکومت دیکتاتوری و به فرمانروای آن دیکتاتور گویند» (جاسمی، ۱۳۵۸: ۹۲).
حکومتهای استبدادی از نظر کیفیت و تعداد حکومت کنندگان به سه دسته تقسیم میشوند:
الف). استبداد مطلقه فردی ب). استبداد فراگیر ج). استبداد کارگری
الف) . استبداد مطلقه فردی
این نوع حکومت معمولاً بر ترس اتباع مجازات متکی است و فرد صاحب قدرت، ممکن است قدرت خود را از طریق قراردادها و سنّتهای اجتماعی کسب کرده یا به زور و یا از طریق وراثت به دست آورده باشد.
ب). استبداد فراگیر
« به حکومتهای دسته جمعی گفته میشود که دارای مشخصات زیر است : الف) انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب حاکم باشد و فرد مسلط بر حزب مسلط بر دولت نیز باشد. ب) عدم شرکت مردم در فعالیتهای سیاسی . ج) توسل به ترور برای سرکوب هر نوع مخالفت. د) تلاش برای شکل دادن جامعه بر اساس عقاید حزبی و تجهیز قوای جامعه در راه هدفهای حزب و از میان بردن استقلال فرد.هـ) انجام پذیرفتن همه کارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزش اقتصادی و غیره به وسیله دولت، ایتالیایی فاشیست و آلمان نازی، مهمترین نمونههای این نوع حکومت ها هستند» (جهان بزرگی، ۱۳۸۸: ۱۲۰).
ج). استبداد کارگری
«استبدادکارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا، که به تعبیر نظریه پردازان یک نوع حکومت انتقالی و موقت، بین نظام سرمایهداری انحصارگر و جامعه بیطبقه کمونیستی است که اقداماتی کاملاً مستبدانه را جهت از بین بردن مالکیت خصوصی و آزادیهای فردی انجام میدهد. این نوع حکومت برای اولین بار در تعالیم مارکس و انگلیس، پایهگذاران اندیشه کمونیستی پدیدار شد ( بیانیه کمونیستی۱۸۴۸) که رسیدن به آن را جز با انجام اعمال قهرآمیز میسّر نمیدانستند و آن را نوعی نظام دموکراتیک می‌پنداشتند که در آن اکثریّت بر اقلیّت مسلط میگردد» (همان، ۱۲۱).
۲ـ۱۰ـ۴٫ حکومت ملی(حکومت مردم)
«حکومت ملی در اصطلاح به حکومتی گفته میشود که دارای مشخصات زیر باشد:
۱ـ اکثریت مردم در موضوعات حکومتی دخالت نموده و نظرات و خواست آنها در تشریع و قانونگذاری دخالت دارد۲ـ حاکم از طرف مردم انتخاب شده وقدرت او تحت سلطه قانون بوده و قانون آن را محدود مینماید۳ـ مردم به صورت یکسان بوسیله قانون حمایت میشوند۴ـ افراد تحت حکومت از نظر مسائل سیاسی، مدنی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی نسبتاً آزادند.۵ـ دستگاه سرکوب شدیدی وجود ندارد»(پازارگارد، ۱۳۴۳ : ۸۷-۵۴).
۲ـ۱۰-۵٫ حکومت اسلامی(دموکراسی اسلامی)
«اسلام در لغت، به معنای گردن نهادن، فرو گذاشتن، اطاعت و سرو گوش بر فرمان نهادن است»( دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۴۵۸).
در اصطلاح، انقیاد و به دستورهای که حضرت محمّد(ص)به عنوان آخرین پیامبر الهی به جامعه بشری داده است.
«بنابراین حکومت اسلامی حکومتی است که نظام آن مبتنی بر دستورات ابلاغ شده از طرف خداوند به وسیله پیامبر اسلام میباشد و دارای مشخصات زیر است:
۱ـ مبنای قانون در این حکومت احکام نازل شده الهی است نه خواست مردم و یک یا چند نفر .۲ـ حاکم جامعه به وسیلهی انتخاب مردم، حاکمیتش از قوّه به فعل میرسد.۳ـ همهی مردم در برابر قانون مساویند.۴ـ مردم از نظر مسائل سیاسی، مدنی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به طور نسبی آزادند.۵ـ دستگاه سرکوب شدید وجود ندارد» (جهان بزرگی، ۱۳۸۸: ۱۳۰).
۲ـ۱۱٫ اهداف حکومت دینی
«۱ـ هدف کسب قدرت و حکومت نیست بلکه حکومت مقدمهای برای اجرای اهداف عالیه میباشد.۲ـ حکومت وسیلهای برای رسیدن به دنیا و ثروت نیست.۳ـ هدف اصلی حکومت : الف) احیای نشانههای حق و دین در جامعه ب) ایجاد اصلاح و ایجاد امنیت برای مردم ج) اجرای قوانین و مقررات الهی» (سلمانی کیاسری، ۱۳۸۵: ۵۴).
فرق اصول حکومت دینی با حکومتهای دیگر این است که در حکومت دینی فرق بین حاکم و رهبر با سایر افراد نیست، همه در حقّشان مساویند و فاصله طبقاتی مطرود و همگام در برابر جامعه مسئول هستند هر گونه امتیاز و برتری در اندیشه دینی مردود است چرا که اصل آن «اکرمکم عندالله اتقکم»، حاکم است (حجرات، آیه ۱۳ ).
۲ـ۱۲٫ حاکمّیت
اساسیترین عنصرضروری وجود حکومت و کشور،«حاکمیت»و به تعبیر قرآن «ملک»و یا به عبارتی «قدرت و نفوذ براتباع» است. «اندیشمندان سیاسی و دانشمندان حقوق اساسی، حاکمیّت را قدرت برتر فرماندهی یا امکان ارادهای فوق ارادهها تعریف کردهاند» (قاضی، ۱۳۸۰: ۱۸۷).
پس حاکمیّت یعنی اقتدار نهایی و عالی که قانون را تعیین مینماید. بنابراین در هر کشوری یا یک فرد یا یک گروه بالاترین قدرت را داشته است و آخرین تصمیمات را اعلام می نمایند و قانون را تدوین می کنند تا مردم کارهای خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.
«چنانچه حکومت یک کشور نتواند کنترل و اقتدار کافی برای اتباع و امور داخلی خود اعمال کند و یا گروهی مانع از قدرت مؤثر حکومت شوند، نمیتوان صحبت از وجود حاکمیّت نمود، البته به خاطر اراده و اختیار موجود در انسان ها عملاً قدرت مطلقی وجود ندارد و حاکمیّت مطلقی نیز در امور داخلی و درامور بینالمللی موجود نیست. در حکومتهای مختلف، اختلافات زیادی در مورد این که حاکمیّت در دست چه کسی باشد وجود دارد. تقسیم بندی حکومتها هم بیشتر بر اساس همین حاکمیّت است، زیرا قرار داشتن آن در دست یک نفر یا چند نفر یا نمایندگان مردم و یا برگزیده خداوند و غیره و نوع حکومتها یعنی سلطنتی، اشرافی، نخبگان، زرمداران، دموکراسی، الهی و غیره را مشخص مینماید» (جهان بزرگی، ۱۳۸۸: ۸۶).
۲ـ۱۳٫ حاکمیّت در فرهنگ سیاسی غرب
واژه حاکمیّت در افکار سیاسی غربیها از سال۱۵۷۷ معنی دیگری غیر از آن چه داشت پیدا نمود. در اواخر قرون وسطی، حاکمیّت بر چنان قدرت سیاسی و مذهبی اطلاق میشد که فوق آن قدرت دیگری قابل تصور نبود.
ژان بدن[۴]( حقوقدان و فیلسوف فرانسوی) در کتاب شش کتب جمهوری، برای تثبیت موقعیت سیاسی و دولت مردان و سلاطین وقت و توجیه قدرت سیاسی آنها در برابر حکام کوچک و نظام ملوک الطوایفی و کلیسا، کلمه حاکمیت را در مفهوم سیاسی تازهای به کار برد آن را چنین تعریف کرد: «حاکمیّت قدرت مطلقه ودائم و….حکومت یک اجتماع است وآن یعنی یک قدرت مطلق پایا در کشور برای چنین قدرتی مافوق تصور نمیشود مگر احکام خدا و قواعد حقوق طبیعی، اما هیچ قانون موضوعه یا حتی قانون اساسی قادر نخواهد بود که حاکمیّت را محدود گرداند»(جونز، ۱۳۸۳: ۶۶). . ازاین عبارت چنین برداشت میشود که وی، حاکمیّت را عبارت از قدرت لایزال و مطلق دولت میدانست که هیچ امری آن را محدود نمیسازد و بدین وسیله حاکمیّت در پادشاه تمرکز مییافت وچنین تصور میشودکه نهایی انتقال ناپذیرو غیرقابل تقسیم است و این مفهوم به منظوراجرای تسلط پادشاه درکلیه امور داخلی بکار رفت.
واژه حاکمیّت در تعریف گرسیوس[۵]، حقوقدان هلندی، به سال ۱۶۲۵ به شکل بهتری در خدمت استبداد قرار گرفت او گفت: «حاکمیّت اقتدارات سیاسی عالی است در شخصی که اعمالش مستقل بوده و تابع هیچ اراده قوی و قدرتی نمیباشد و آن چه را که اراده کند، نمیتوان نقض کرد»( عمید زنجانی، ۱۳۶۲: ۸۳) .
در قرن هجدهم ژان ژاک رسو در قرارداد اجتماعی حاکمیّت را از سلطان به طور مطلق به ملّت منتقل کرده و اراده و خواست عمومی را جایگزین افراد نموده است. روسو با تأکید بر اصل آزادی انسان، حاکمیّت را بدان معنی که حقوقدانان گذشته، مانند بدن و گرسیوس میگفتند عامل اسارت انسان معرفی کرده و با تئوری قرارداد اجتماعی به حاکمیّت مفهوم جدیدی داد که سرانجام در اعلامیه استقلال سیزده مستعمره آمریکایی انگلستان به سال ۱۷۷۶ م، رسماً مورد قبول قرار گرفت. با انقلاب فرانسه، حاکمیّت ملی جایگاه ویژهای به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر در حقوق داخلی و بینالمللی به خود اختصاص داد و در ماده سوم «اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۷۸۹ که به تصویب رسید از اعتبار بیشتری برخوردارگردید» «ماده سوم، حاکمیت ناشی از حقوق ملت است، هیچ فردی از افراد و هیچ طبقهای از طبقات مردم نمیتوانند فرمانروایی کنند مگر به نمایندگی از طرف ملّت» (روسو، ۱۳۷۹ :۴۵).
به این تربیت حاکمیّت در فرهنگ سیاسی غرب، با گذر از یک منحنی تاریخی، از نظر مفهوم سیاسی، مراحل زیر را طی کرده است:
الف) حاکمیّت به مفهوم اقتدار عالی و نهایی امپراطور بر جامعه .ب) حاکمیّت به مفهوم سلطه مطلق کلیسا بر مقدرات جامعه. ج) حاکمیّت به معنی اقتدارات عالی و مطلق سلطان در تصمیم گیری و تنفیذ .د) حاکمیّت به مفهوم اقتدار برای ملت در تعیین سرنوشت.
۲ـ۱۴٫ حاکمیّت در فرهنگ سیاسی اسلام
در فرهنگ اسلام، مفهوم حاکمیّت بیشتر با واژهی «ولایت» مشخص و گاهی هم از کلمهی «ملک» استفاده شده است ولایت در لغت، به معنی حکومت کردن، سلطه، دست یافتن، تصرف کردن و عهدهدار امر کسی شدن است. به تعبیر علامه طباطبایی ولایت عبارت است از: «یک نحوه قربی که باعث مجوز نوع خاصی از تصرف و مالکیت تدبیر میشود. مثلاً رسول خدا ولی مؤمنین است زیرا دارای منصبی است از طرف پروردگار و آن این است که در بین مؤمنین حکومت دارد و له و علیه آنها قضاوت مینماید» (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۱۸).
۲ـ۱۵٫ دیدگاه اسلام از انواع حاکمیّت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.