متن کامل – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای …

منبع: (Hilton, Maher & Selt ”Cost Management” Mc Grawhill,2000)
۱- محرک هزینه
مبنای هزینه، عوامل علّی تعیین کننده هزینه منابع مورد نیاز برای انجام فعالیتها می باشد. شناخت محرکهای هزینه بدلیل اینکه باعث شناسایی فرصتهای بهبود در فعالیتها می شود، بسیار مفید است.
۲- سنجش عملکرد
سنجش عملکرد، بیان کننده کارهای انجام شده و نتایج دست یافته در یک فعالیت است. این معیار نشان می دهد که چگونه یک فعالیت انجام شده است و تا چه اندازه در برآوردن نیازهای استفاده کنندگان داخل وخارج از سازمان موثر بوده است. معیارهای سنجش عملکرد شامل نتایج دست یافته، کارآیی فعالیت، زمان و کیفیت انجام فعالیتها می باشد. در اندازه گیری نتایج وکارآیی فعالیت از معیار تعیین حجم خروجیها(ستانده) به ورودی(داده) استفاده می گردد. در اندازه گیری زمان انجام فعالیت، از معیار مقایسه زمان واقعی با زمان تعیین شده، و در اندازه گیری کیفیت، از موثر بودن نتایج دست یافته و میزان رضایت دریافت کنندگان خدمت، استفاده می گردد.
اجزاء تشکل دهنده مدل ABC
بدلیل اهمیت دیدگاههای طرح شده در مورد سیستم ABC، در این قسمت اجزاء تشکیل دهنده این سیستم و چگونگی ارتباط آنها بر حسب دیدگاه تخصیص هزینه و دیدگاه فرآیندی مطرح می شود.
اجزا دیدگاه تخصیص هزینه
رو ش تخصیص هزینه بیان کننده جنبه اقتصادی از فعالیتهای سازمانی است. استفاده از این روش منجر به ایجاد اطلاعات مفیدی برای تصمیمات کلیدی در سازمان می شود. بکارگیری این دیدگاه از سیستم ABC مستلزم معرفی و شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن می باشد. شکل شماره(۳-۴)، عناصر تشکیل دهنده دید گاه تخصیص هزینه را نشان می دهد.
فعالیتها
مبنای هزینه
سنجش عملکرد
دیدگاه تخصیص هزینه
منابع سازمانی
دیدگاه فرآیندی
محرک منابع
هدف هزینه
محرک فعالیت
شکل شماره(۲-۵) اجزاء تشکیل دهنده دیدگاه دوبعدی سیستم ABC
منبع:(Turney,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997)
برای درک بهتر عناصر تشکیل دهنده این دیدگاه و مکانیزم عملکرد آن، به تشریح این عناصر می پردازیم.
۱- منابع
منابع عناصر اقتصادی است که جهت انجام فعالیتها مصرف می گردد. آنها در واقع منشاء ایجاد هزینه هستند. (Turny, 1997) منابع ستاد شرکت فرودگاههای کشور شامل کارکنان، ساختمان ها، تاسیسات و تجهزات ناوبری، دستور العمل های عملیاتی و … غیره است.
۲- محرک منابع
محرک منابع ایجاد کننده ارتباط بین منابع و فعالیتها است و با استفاده ازآن، منابع موجود در هر قسمت به فعالیتها تسهیم می شود. در سیستم ABC تعیین محرک منابع برای تسهیم هزینه ها، یک امر مهم و اساسی است. (Turny, 1997)
۳- عنصر هزینه
عنصر هزینه کوچکترین جزء تشکیل دهنده یک فعالیت است و تعیین کننده منابعی است که توسط هر فعالیت مصرف می شود. یک فعالیت ممکن است از عناصر هزینه متفاوتی تشکیل شده باشد. شناخت عناصر تشکیل دهنده یک فعالیت می تواند کمک زیادی به بهبود و کارآیی فعالیتها از طریق حذف فعالیتها و عناصر هزینه اضافی فراهم کند. (Turny, 1997)
۴- فعالیتها
فعالیتها اجزاء تشکیل دهنده کار می باشند و در واقع هر سازمان از مجموعه ای از فعالیتها تشکیل شده است. در سیستم ABC، فعالیتها با مصرف منابع باعث دستیابی به هدف هزینه می شوند. فعالیتها در سازمانها ممکن است با هم متفاوت باشند. این تفاوت عمدتا ناشی از تنوع وظایف و ماموریتهای سازمان، میزان استفاده و کاربردهای تکنولوژی، اندازه سازمان و روش آن می باشد. در سازمانهای بزرگ، ممکن است برای انجام هر فعالیت یک واحد جداگانه تعریف گردد، اما در سازمانهای کوچک ممکن است فعالیتها ادغام گردد و یک فعالیت واحد را تشکیل دهند. روش و دیدگاه سازمانها نیز در تعیین نوع فعالیتها و اندازه آن موثر می باشد.
بنابراین بکارگیری دیدگاههای متفاوت، نیاز به فعالیتهای خاص آن را ایجاب می کند. با این توضیح می توان نتیجه گرفت که:
۱- فعالیتها از یک سازمان تا سازمان دیگری با هم متفاوت است. چون آنها ممکن است از نظر ماموریت، اندازه، تکنولوژی و روش با هم متفاوت باشند.
۲- فعالیتها در سازمانهای بزرگ در داخل وظایف تعریف شده که دارای شرح شغلهای مدون و از قبل تعیین شده، گروه بندی شده اند، در حالیکه در سازمانهای کوچک در سازمان پراکنده می باشند و یک فرد ممکن است چندین فعالیت را با هم انجام دهد.
۳- فعالیتها در سازمانهای جدید و پیشرفته در داخل کار گنجانده شده است و انجام آن به کارکنان خطی واگذار می شود. اما در سازمانهای سنتی برای انجام هر فعالیت یک شغل تعریف شده، وجود دارد و معمولا برای انجام آن یک فرد خاص انتخاب شده و آموزش می بیند.
۵- حوزه هزینه
حوزه هزینه، نشان دهنده مجموع هزینه عناصر تشکیل دهنده برای انجام یک فعالیت است. عناصر موجود در حوزه هزینه هدایت کننده فعالیتهای جزئی برای انجام فعالیت اصلی است. جمع آوری عناصر هزینه در یک حوزه فعالیت این امکان را فراهم می کند، که حوزه هایی که هزینه بالاتری دارند در اولویت بهبود روش جهت کاهش هزینه ها قرار گیرند. چون فعالیتهای با حوزه هزینه بیشتر، فرصتهای بالقوه زیادتری برای کاهش هزینه ها نسبت به فعالیتهای با حوزه هزینه کمتر دارند. به عنوان مثال در فعالیت عملیاتی، کلیه عناصر هزینه مرکز فعالیت عملیاتی که شامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های سربار مستقیم و هزینه های تخصیصی از سایر بخشها می باشند، تشکیل دهنده حوزه هزینه فعالیت واحد عملیات می باشند. (Turny, 1997)
۶- مرکز فعالیت
به جمع آوری و گروه بندی وظایف مربوط و مشابه به هم در قالب یک فعالیت اصلی، بطوری که آن فعالیت اطلاعاتی را راجع به هزینه ها، منابع مصرف شده، عملکردها و جریان کار را نشان دهد، مرکز فعالیت گفته می شود. هدف از ایجاد مراکز فعالیت، فراهم کردن اطلاعاتی است که مدیریت به واسطه آن قادر به کنترل فعالیتها و فرآیندها باشد. برای این منظور هر مرکز فعالیت باید بتواند اطلاعات مرتبط با هم را طبقه بندی نموده و در اختیار مدیریت قرار دهد، از جمله:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.