طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای …

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۰
پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در صنعت هوانوردی و فرودگاهی ۵۲
خلاصه فصل ۵۳
فصل سوم ۵۵
روش تحقیق ۵۵
مقدمه ۵۶
روش کلی تحقیق ۵۶
از جهت هدف ۵۶
از جهت روش گردآوری داده ها و استنتاج ۵۶
از جهت طرح تحقیق ۵۶
جامعه آماری ۵۶
جامعه آماری این پژوهش: ۵۶
نمونه آماری ۵۷
روش های گردآوری اطلاعات ۵۷
مطالعه: ۵۷
مصاحبه تخصصی: ۵۷
مشاهده: ۵۷
ابزار گردآوری اطلاعات ۵۷
پایایی و اعتبار تحقیق ۵۷
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۸
تحلیل محتوا: ۵۸
تجزیه و تحلیل سیستم: ۵۸
فصل چهارم ۵۹
طراحی سیستم پیشنهادی ۵۹
مقدمه ۶۰
مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در شرکت فرودگاههای کشور ۶۱
شناخت وضعیت موجود ۶۳
اصول و مبانی طراحی و تدوین سیستم حسابداری بهای تمام شده ۶۴
عوامل هزینه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی ۶۴
فعالیت های شرکت از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده ۶۵
مراکز هزینه ۶۹
ظرفیت ۷۰
هزینه های ثابت و متغیر ۷۱
مبانی و معیارهای تسهیم و تخصیص هزینه ها ۷۱
مراحل محاسبه بهای تمام شده ۷۲
روش هزینه یابی ۷۲
تسهیم هزینه ها ۷۳