فایل دانشگاهی – سحروکهانت در قرآن و حدیث وحدیث۹۳- قسمت ۲۶

فرهنگ‌ مردم‌ راور، کرباسی‌ راوری‌ علی‌، تهران‌، ۱۳۶۵ش‌.
فرهنگ‌ مردم‌ شاهرود، شریعت‌زاده‌ علی‌اصغر، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌.
فرهنگ‌ مردم‌ سروستان‌، همایونی‌ صادق ، تهران‌، ۱۳۴۹ش‌.
کابالاوپایان‌تاریخش،رضوی،مرتضی، انتشارات مولف،سال:۱۳۹۰٫
لغت نامه دهخدا،دهخدا،علی اکبر، ناشردانشگاه تهران،محل نشرتهران،سال نشر۱۳۷۲، ۱۴جلد.
مشکاه الأنوار/ترجمه عطاردی،طبرسی، علی بن حسن، ۱جلد،عطارد.تهران، چاپ: اول، ۱۳۷۴ش.
من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی،ترجمه علی اکبر غفاری و محمدجواد صدربلاغی،۶جلد، نشر صدوق – تهران، چاپ: اول، ۱۳۶۷ش.
مقدمه تاریخ ابن خلدون،ابن‌خلدون،عبدالرحمن، ترجمه محمدپروین گنابادی،چاپ نخست،۲جلد، تهران، ۱۳۳۶٫
منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعه)،بروجردی طباطبایی،آقا سیدحسین، ۳۱جلد، انتشارات فرهنگ سبز – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۶ ق. مترجم: عده اى از فضلاء.
منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح، العاملی بهاء الدین، محمد بن حسین، ۱جلد، حکمت – تهران، چاپ: ششم، ۱۳۸۴ش.
نهج البلاغه / ترجمه انصاریان، شریف الرضی، محمد بن حسین، ۱جلد، پیام آزادی – تهران، چاپ: دوم، ۱۳۸۶ ش.
نیرنگستان‌، هدایت‌ صادق، تهران‌، ۱۳۱۱ش‌.
ویس‌ و رامین‌، گرگانی‌ فخرالدین‌ اسعد، به‌ کوشش‌ محمد جعفر محجوب‌، تهران‌، ۱۳۳۷ش‌.
منابع عربی
الاثار الباقیه، ‌بیرونی ابوریحان‌، به‌ کوشش‌ زاخاو، لایپزیگ‌، ۱۹۲۳م‌.
الانسان والاشباح والجن ، سراج الدین،سعیداسماعیل، ،سرالحیات، مکتبه النیل،۱۹۹۵٫
الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی)،طبرسی، احمد بن علی، ۲جلد، نشر مرتضی – مشهد، چاپ: اول، ۱۴۰۳ ق.
انوار التنزیل‌،بیضاوی‌ عبدالله‌، قاهره‌، ۱۳۸۸ق‌/۱۹۶۸م‌.
اکتساح السحروالشعوذه والکهانه والتنجیم والضرب بالرمل،احمدمحمودخلیل الخاروف،عمان،اردن، دارالفرقان ،چاپ اول ۱۹۹۰
التفهیم‌، ‌بیرونی ابوریحان، به‌ کوشش‌ همایی‌، تهران‌، ۱۳۱۸ش‌.
التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن علیه السلام، حسن بن علی العسکری علیه السلام، امام یازدهم، ۱جلد، مدرسه الإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف – ایران ؛ قم، چاپ: اول، ۱۴۰۹ ق.
الخصال،ابن بابویه، محمد بن علی، ۲جلد، جامعه مدرسین – قم، چاپ: اول، ۱۳۶۲ش.
الدر المنثور ،العاملی شهید ثانی زین الدین بن علی، ۲جلدی،چاپ:اول،سال:۱۳۹۸ق، نشر کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی
السحروالحسد، الشعراوی، الشیخ محمدمتولی ، مکتبه الشعراوی،۱۹۹۰٫
السحروالسحره من منظارالقرآن والسنه،أدهم کمال،ابراهیم، بیروت،دارالندوه الاسلامیه،۱۴۱۱ ق
الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام،علی بن موسی، امام هشتم علیه السلام، ۱جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام – مشهد، چاپ: اول، ۱۴۰۶ ق.
الفروق فی اللغه، عسکری، حسن بن عبدالله، ۱جلد، دار الآفاق الجدیده – بیروت، چاپ: اول، ۱۴۰۰ق.
الکافی(ط.دارالحدیث)،کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، ۱۵جلد،دارالحدیث.قم، چاپ: اول، ق‏۱۴۲۹٫
المصباح للکفعمی (جنه الأمان الواقیه و جنه الإیمان الباقیه)، کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، ۱جلد، دار الرضی (زاهدی) – قم، چاپ: دوم، ۱۴۰۵ ق.
المغنی،ابن‌قدامه،عبدالله‌بن‌احمد، دارالفکرمحل نشر:بیروت.۱۴جلد،۱۴۰۴ ق.
المیزان‌فی‌تفسیرالقرآن،طباطبایی،سیدمحمدحسین، موسسه‌مطبوعاتی‌اسماعیلیان،قم‌۱۳۹۳‌ق.
المکاسب الشیخ مرتضی انصاری شوشتری،کلانتر سیدمحمد، بیروت، منشورات مؤسسه النور للمطبوعات، ۱۴۱۰ ق.
بحار الأنوارالجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (ط – بیروت)، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ۱۱۱جلد، دار إحیاء التراث العربی – بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق.
تفسیر العیّاشی، عیاشی، محمد بن مسعود، ۲جلد، المطبعه العلمیه – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۰ ق.
تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، عاملی شیخ حر، محمد بن حسن، ۳۰جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام – قم، چاپ: اول، ۱۴۰۹ ق.
تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، طوسی، محمد بن الحسن، ۱۰جلد، دار الکتب الإسلامیه – تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق.
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ابن بابویه، محمد بن علی، ۱جلد، دارالشریف الرضی للنشر – قم، چاپ: دوم، ۱۴۰۶ ق.
جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، بروجردی، آقا حسین، ۳۱جلد، انتشارات فرهنگ سبز – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۶ ش.
داراحیاء التراث العربی،ابن خلدون ،المقدمه ، بیروت،چاپ سوم.
زاد المعاد – مفتاح الجنان، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ۱جلد، موسسه الأعلمی للمطبوعات – بیروت، چاپ: اول، ۱۴۲۳ ق.
شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ابن أبی الحدید،عبد الحمید بن هبه الله، ۱۰جلد، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی – قم، چاپ: اول، ۱۴۰۴ق.
صحیح مسلم، النیشابوری مسلم بن حجاج، بشرح النووی – دار إحیاء التراث العربی – بیروت ۱۳۹۲هـ