بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۱۷

قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکت بیمه کارآفرین استان تهران می باشد.
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫مقدمه
پس از اتمام مرحله گردآوری اطلاعات محقق انبوهی از اطلاعات را در اختیار دارد که باید از آن برای انجام اقدامات بعدی استفاده کند، یعنی باید اطلاعات موجود را استخراج و طبقه بندی نماید تا برای مرحله اساسی تجزیه و تحلیل آماده شود. برای تجزیه و تحلیلی داده ها با توجه به ماهیت تحقیق و روش مورد نظر محقق باید طرح استخراج و طبقه بندی اطلاعات را تهیه کند. اگر تحقیق ماهیتا آماری باشد و به صورت پیمایشی انجام پذیرد و ابزار گرد اوری اطلاعات پرسشنامه باشد،کار استخراج و طبقه بندی باید مطابق آن طراحی شود. اگر بناست این اطلاعات به صورت دستی استخراج شود و محقق آنها را مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار دهد یک صورت پیدا می کند و اگر از رایانه استفاده شود صورت دیگری به خود می گیرد و مساله ای به نام کدگذاری قبل از طراحی ابزار گردآوری اطلاعات یا پس از تکمیل آن مطرح می شود. اگر تحقیق ماهیتا آماری نباشد و شیوه تجزیه و تحلیل نیز استدلالی و عقلانی باشد استخراج و طبقه بندی اطلاعات به صورت دیگری مطرح می شود که با تحقیقات آماری تفاوت دارد. از این رو محقق ناگزیر است با در نظر داشتن ماهیت تحقیق نوع اطلاعات، ابزار سنجش و گرد اوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل و… طرح خود را برای استخراج و طبقه بندی داده ها و اطلاعات گرد آوری شده تهیه نماید(حافظ نیا ،۱۳۸۷،ص ۲۱۵).
این فصل در ۳ قسمت به ارائه تحلیل های آماری درباره داده های جمع آوری شده می پردازد. در قسمت اول این فصل بخشی از اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به نمونه آماری مورد مطالعه مورد بحث قرار می گیرد؛ در قسمت دوم، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده و در قسمت سوم به رتبه بندی موانع توسع بیمه های الکترونیک پرداخته شده است .
۴-۲٫اطلاعات جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه اطلاعات جمعیت شناختی(شامل جنسیت، تاهل،سن، تحصیلات و سابقه کار )به صورت جداول فراوانی (فراوانی و درصد فراوانی) و نمودار (ستونی) پرداخته شده است .
۴-۲-۱٫جنسیت پاسخگویان
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغیر جنسیت بصورت جدول شماره ۴-۱ می باشد:
جدول ۴- ۱ فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس جنسیت

کمیت پاسخ
نوع پاسخ
فراوانی درصد فراوانی
زن ۱۳۳ ۲/۴۳
مرد ۱۷۵ ۸/۵۶
جمع ۳۰۸ ۱۰۰

در جدول ۴-۱ توزیع نمونه مورد مطالعه بر اساس جنسیت نشان داده شده است، همانگونه که ملاحظه می شود تعداد ۱۳۳ نفر(۲/۴۳ درصد)از نمونه مورد مطالعه زن و ۱۷۵ نفر (۸/۵۶ درصد) مرد بوده اندتوزیع نمونه مورد مطالعه براساس وضعیت جنسیت در نمودار ستونی۴-۱ نشان داده شده است.
 
نمودار۴- ۱ نمودار ستونی برای جنسیت
۴-۲-۲٫ وضعیت تاهل پاسخگویان
پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای متغیر وضعیت تاهل بصورت جدول شماره ۴-۲ می باشد:
جدول ۴- ۲ فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تاهل

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است