بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه- قسمت ۱۴

فصــل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱٫مقدمه
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن ها پدیده خاصی رخ می دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آنها این پدیده رخ نمی دهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایطی خاصی پدیده رخ می دهد. بنابراین چنانچه آن شرایط را به وجود آوریم آن پدیده رخ خواهد داد. برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود آمده باشد اما پدیده مورد نظر رخ ندهد. پی بردن به این گونه حالت ها، موارد استثنایی، اگرها و اماهایی است که در یک موقعیت ممکن است وجود داشته باشد. از این رو هدف تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت های کلی بپردازد .
شکی نیست که پی بردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویدادها در علوم فیزیکی و زیستی در مقایسه با علوم انسانی و اجتماعی با سهولت بیشتری انجام می شود. زیرا موضوع اصلی در علوم انسانی و اجتماعی انسان است. به رغم پندارهای گوناگون درباره جبر و اختیار انسان، می توان انسان را درباره انجام امور صاحب اختیار قلمداد کرد. اما بدین معنی نیست که هیچ گونه قاعده ای نمی تواند بر رفتار انسان حاکم باشد، زیرا در غیر این صورت باید چنین پنداشت که رفتار آدمی غیرقابل توصیف، پیش بینی و غیر قابل کنترل است. این گفته ای است که حتی برای یکی فرد عامی نیز غیر قابل پذیرش نمی باشد، بنابراین باید توجه داشت که رفتار آدمی پیچیده است و عوامل بسیاری در ایجاد آن دخالت دارد که به ظاهر آن را سازمان نیافته و حتی متناقض جلوه گر می کند اما می توان با روش مناسب به شناخت آن پرداخت. پیش از شروع بحث درباره مراحل روش علمی و صورت بندی مسئله تحقیق لازم است تعریف روش شناسی، روش و تحقیق را به اختصار مورد نظر قرار داده سپس به توصیف روش های پژوهش در علوم رفتاری پرداخته شود (سرمد و همکاران،۱۳۹۱، ص ۲۱).
در این فصل ابتدا روش تحقیق این پژوهش توضیح داده شده و سپس ضمن بیان جامعه آماری، روشها و ابزار اندازه گیری داده ها توضیح داده شده است.در ادامه اعتبار اندازه گیری دادها مورد سنجش قرار گرفته و روش تجزیه و تحلیل داده ها و قلمرو پژوهش تشریح گردیده است .
۳-۲٫روش تحقیق
تحقیق حاضر را می توان براساس نوع هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمارآورد. هدف اساسی در تحقیق کاربردی دستیابی به پیامد های عملی پیدا کردن راه حل برای مسائل واقعی ،توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص و ابداع و اختراع وسائل و روش ها برای انجام کار های عملی است(ساعی ارسی ،۱۳۸۷،ص ۲۶). همچنین این پژوهش را می توان جزء تحقیقات توصیفی به شمارآورد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده متغیر، شیء یا مطلب چگونه است ( حافظ نیا، ۱۳۸۷، ص ۵۸-۵۹). روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی است که از زیر مجموعه های تحقیق توصیفی است. روش پیمایشی روشی برای ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی( نگرش ها، عقاید و علایق) افراد از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ و پرسش هایی است که به دقت تدوین شده اند پس می توان گفت روش تحقیق انجام یافته در این پژوهش توصیفی – پیمایشی است.
۳-۳٫جامعه آماری
جامعه‌ی آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران ،۱۳۹۰، ص ۱۷۷).
جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل می دهدگروه اول شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشدکه با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه کارآفرین استان تهران تعداد کارکنان شعب ۱۷۶ نفر می باشد و گروه دوم کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه کارآفرین استان تهران می باشد که از هر نمایندگی یک نفر جهت بررسی و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد که تعداد این نمایندگی ها در استان تهران۱۸۴ نفر می باشد که در مجموع تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه (N=n=360)نفر می باشد .
جدول۳- ۱جامعه آماری مورد مطالعه

گروه تعداد مشتریان
کارکنان شعب ۱۷۶
کارکنان نمایندگی ۱۸۴
مجموع ۳۶۰

۳-۴٫نمونه آماری
از آنجایی که حجم جامعه مورد مطالعه محدود و کم بوده، لذا حجم نمونه با جامعه آماری یکسان در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه در مرحله جمع آوری اطلاعات برخی از پرسشنامه ها به طور کامل تکمیل نشده بود و برخی نیز برگشت داده نشد لذا نهایتا از ۳۰۸ پرسشنامه جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردید(نرخ برگشت پرسشنامه ۸۶ % =۳۶۰/۳۰۸).
۳-۵٫ابزار گردآوری داده ها
منظور از ابزارهای گردآوری اطلاعات، ابزارهایی است که به کمک آن ها می توان اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش را به دست آورد. از جمله این ابزارها پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمایش، آزمون و … می باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه امیر خانی و متقی ثابت (۱۳۸۹) که شامل ۵ سوال عمومی در مقیاس اسمی و ۲۳ سوال تخصصی در مقیاس رتبه ای می باشد استفاده شده است که هر یک از سوالات بخش تخصصی به صورت پنج گزینه ای و براساس مقیاس طیف لیکرت طراحی شده اند.
جدول۳- ۲ پرسشنامه

سوالات مربوط
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.