دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی …

مجذور قد ( متر)
۳–۶–۴ محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX)
VOMAX که در این آزمون توسط آزمون پیاده روی راکپورت[۱۱] محاسبه می شود. ابتدا آزمونگر وزن آزمودنی را با لباس دویدن تعیین می کند و سپس آزمودنی مسافت معین رابا سرعت ممکن پیاده روی می کرد. آزمونگرضربان قلب آزمودنی را بی درنگ برای ۱۰ تا ۱۵ ثانیه پس از پایان آزمون تعیین می کرد و سپس توسط فرمول زیر محاسبه شد.
حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) : وزن بدن × ۹۵۷٪- (جنس) ۸۹۲/۸ + ۷۶۸/۸۸ ضربان قلب × ۱۱۹۴/۰ – زمان × ۴۵۳۷/۱ -(ضریب جنس که برای مردان ۱) می باشد(۱۳،۱۴).
۳–۶–۵محاسبه فشارخون استراحتی و ضربان قلب
دراین آزمون از فشارسنج دیجیتالی استفاده می شد. ابتدا آزمودنی باید آرام روی صندلی به مدت ۵ دقیقه بنشیند. بازو را در سطح قلب روی دسته صندلی یا میز قرار دهد. آزمونگر لبه پایین شریان بند را حدود cm5/2 بالای حفره آرنج می بندد و سپس با روشن کردن فشارسنج منتظر اعلام خودکار فشارخون و ضربان قلب می شود و پس از اعلام آن را ثبت کرد و بعد از چند دقیقه مجدداً ضربان را گرفت و میانگین دو ضربان را ثبت کرد(۱۳،۱۴).
۳–۶–۶ اندازه گیری درصد چربی
درصد چربی بدن آزمودنی ها از طریق اندازه گیری ضخامت لایه چربی زیر پوستی سه ناحیه سینه ای، شکمی و رانی با استفاده از کالیپر اندازه گیری و با استفاده معادله جکسون و پولاک بدست می آید. لازم به ذکر است تمام اندازه گیری ها در سه نوبت به صورت چرخشی در هر ناحیه از سمت راست بدن صورت گرفت. با توجه به نزدیکترین رقم تا حد ۱/۰ تا ۵/۰ میلیمتر ثبت شد و متوسط اندازه گیری به عنوان اندازه گیری نهایی ثبت شد. ۲ تا ۴ ثانیه پس ازرهایی دستگیره کالیپراندازه ضخامت چربی خوانده شد.به منظور پایایی وروایی خوب سنجش ها در یک زمان از روز انجام شد و به منظور اینکه ضخامت چین پوستی تحت تاثیر تغییرات مایع بین بافتی قرار نگیرد از آزمودنی ها خواسته شد که روز قبل از اندازه گیری از شرکت درفعالیتهای جسمانی که منجربه کم آبی می شود پرهیز کنند .روش اندازه گیری ضخامت پوستی هرناحیه از بدن براساس روش اندازه گیری جکسون وپولاک درسمت راست بدن صورت گرفت(۱۳،۱۴).
۳–۶–۶-۱ اندازه گیری چین پوستی شکمی
ابتداحدود ۲سانتیمتری ناف راعلامت گذاری شد. سپس چین پوستی رابه صورت عمودی درنقطه ای حدود ۱ سانتیمتر بالاتر از محل علامت گذاری نیشگون گرفته شد. سرهای کالیپر را در محل علامت گذاری شده درعرض محور محور عمودی چین پوستی قرار داده شده و ضخامت لایه چربی زیر پوستی اندازه گیری شد(۱۳،۱۴).
۳–۶–۶– ۲ اندازه گیری چین پوستی سینه ای
نقطه میانی خطی که چین زیربغلی قدامی ونوک سینه را به هم وصل می کند علامت گذاری شد و در حالی که آزمودنی ایستاده و بازوهایش به صورت آزاد آویخته شده بود ضخامت لایه چربی زیر پوستی اندازه گیری شد(۱۳،۱۴).
۳–۶–۶– ۳ اندازه گیری ضخامت چین پوستی ران
نقطه میانی خطی که ناحیه مغبتی و لبه پالایی کشکک را در سطح قدامی ران در حالتی که آزمودنی ایستاده بود علامت گذاری شد و ضخامت لایه چربی زیرپوستی اندازه گیری شد وزن بدن به پای چپ انتقال داده شد. پای راست که برای اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفت در حال آزاد و زانو اندکی خم و به صورت معلق روی زمین قرار داشت(۱۳،۱۴).
۳–۷–۱ اندازه گیری دور اندام ها
برای بررسی توزیع چربی بدن محیط نواحی کمر، شکم و باسن،WHR ، به صورت چرخش هر ناحیه ۳ مرتبه با استفاده از متر نواری غیر الاستیک با دقت از سانتی متر اندازه گیری شد(۱۳،۱۴).
۳–۷–۲ اندازه گیری دور کمر
ابتدا متر نواری در زیر دنده ها و قسمت جلو قرار گرفته و بعد از قرار گرفتن متر در محیط کمر منطبق شدن با ابتدای متر عدد موردنظر برحسب سانتی متر ثبت گردید به طوری که متر در محلی که کمترین برخوردار بود قرار می گرفت یک دستیار متر را پشت آزمودنی کنترل می کرد(۱۳،۱۴).
۳–۷–۳ اندازه گیری دور شکم
در حالی که آزمودنی در حالت ایستاده قرار داشت متر به آرامی طوری که ابتدا متر بر روی ناف قرار گرفته و بعد از منطبق شدن متر در نقطه ابتدایی در پایان یک بازدم معمولی رقم مورد نظر توسط آزمونگر ثبت شد. البته برای کنترل متر در پشت آزمودنی یک دستیار با آزمونگر همکاری می کرد (۱۳،۱۴).
۳–۷–۴ اندازه گیری دور باسن
در حالتی که آزمودنی ایستاده با پاهای جفت و بدون هیچ انقباضی در عضلات سرینی قرار داشت متر نواری درست بر روی برجسته ترین قسمت باسن قرار گرفته و بعد از قرار گرفتن متر در محیط باسن و منطبق شدن با ابتدای متر عدد مورد نظر بر حسب سانتی متر ثبت گردید. همچنین یک دستیار جهت کنترل متر در طرف دیگر به آزمونگر کمک می کرد(۱۳،۱۴).
۳-۸ برنامه تمرینی مقاومتی
دراین تحقیق تمرین مقاومتی شامل تمرینات با شدت(RM1 % 50)به مدت ۶هفته و هر هفته ۳ جلسه و در هشت ایستگاهانجام شد، تمرینات در ابتدا شامل یک تا سه نوبت ۱۰تا ۱۲ تکرار برای هر حرکت و ۵۰درصد یک تکرار بیشینه بود. تمرینات در هشت ایستگاه انجام گرفت این تمرینا ت در قسمت های بالا تنه، پایین تنه و ترکیبی از هر دو انجام شد این برنامه عضلات بزرگ را درگیر می کند، که شامل مواردی از قبیل پرس سینه، اسکوات، جلوبازو، پشت بازو، دراز نشست، لانچ، دمبل از پهلو، پشت ساق با هالتر بود. زمان استراحت بین نوبت ها یک دقیقه و زمان استراحت بین ایستگاه ها ۲ دقیقه بود. هر دو هفته یک بار از همه حرکات آزمودنی ها ( ۱RM) گرفته شد و سپس ۵۰ درصد همان ۱RM به عنوان وزنه تمرینی برای ۲ هفته انتخاب است. لازم به توضیح است که حرکات دراز نشست سه نوبت و۱۰ تکرار در هر نوبت بدون وزنه انجام شد و در واقع در طول دوره تحقیق به یک شکل اجرا شد و اضافه باری در این مورد اعمال نشد(۳۷).
ایستگاه اول دمبل از پهلو
در حالی که با هر دست یک دنبل بلند کردیم دست ها را کنار بدن قرار می دهیم کف دست به سمت داخل، بدن صاف، آرنج ها خم می شود سپس دست ها را به آرامی بالا می آوریم تا با شانه در یک راستا قرار گیرد بعد از چند ثانیه دست را پایین می آوریم (۱۳،۱۴).
ایستگاه دوم اسکوات
در حالی که هالتر بر روی شانه ها قرار دارد پاهابه اندازه عرض شانه باز و انگشتان پا اندکی به سمت بیرون قرار می گیرد در حالی که کف پاها با زمین تماس دارد به آرامی چمباتمه می زنیم در حالی که پشت صاف است و زانو ها از انگشتان جلوتر قرار نمی گیرد سپس به آرامی بلند می شویم (۱۳،۱۴).
ایستگاه سوم جلو بازو
صاف ایستاده و پاها به اندازه عرض شانه باز و زانوها کمی خم می کنیم، کف دست به سمت داخل و در هر دست یک دمبل قرار می گیرد، دمبل دست راست را به سمت بالا و استخوان ترقوه می چرخانیم در حالی که دمبل را می چرخانیم بازو را نیز می چرخانیم تا کف دست به سمت بالا باشد، سپس چند ثانیه در همین حالت می ایستیم و بعد با آرامی پایین می آوریم و سپس با دست بعدی این کار را تکرار می کنیم (۱۳،۱۴).
ایستگاه چهارم پشت بازو
به صورت صاف می ایستیم دمبل را بر می داریم وآن را طوری می گیریم که بین دو دستان
قرار می دهیم و مستقیم به بالای سر خود می بریم، وزنه را به صورت قوس پشت سر خود پایین می آوریم تا جایی که به طور کامل احساس کشیدگی کنیم و سپس به همان صورت بالا می آوریم و در قسمت اوج انقباض توقف می کنیم وسپس دوباره تکرار می کنیم.
ایستگاه پنجم دراز نشست
به صورت صاف و به پشت روی زمین دراز می کشیم دست ها پشت گوش قرار می دهیم و آرنج ها به سمت بیرون قرار می گیرد، زانوها را با زاویه ۴۵ درجه خم کرده و از یکدیگر پانزده سانتی متر فاصله داشته باشد، تنه را به آرامی به سمت بالا حرکت می دهیم تا آرنج به زانو برخورد کند چند ثانیه در همین حالت می ایستیم دوباره به خالت اول برمی گردیم (۱۳،۱۴).
ایستگاه ششم لانچ
صاف می ایستیم در حالی که در هر دست یک دمبل قرار دارد و می داریم بالا تنه به صورت عمود است زانوی چپ را تا حدود نود درجه خم می کنیم و پای راست را کمی خم می کنیم و سپس به طور انفجاری به بالا جهش می کنیم و در هوا پاها را تعویض می کنیم و به محض اینکه با زمین تماس پیدا می کنیم دوباره حرکت را تکرار کنیم(۱۳،۱۴).
ایستگاه هفتم پرس سینه
روی نیمکت دراز می کشیم در حالی که هالتر بالای سینه قرار می گیرد و کف پاها باید روی زمین قرار می گیرد، به آرامی هالتر را به سینه نزدیک می کنیم آرنج ها باید به سمت پایین است برای یک ثانیه در همین حالت قرار می گیریم دوباره به حالت اول بر می گردیم(۱۳،۱۴).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.