سامانه پژوهشی – بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان …

دولزال و همکاران (۱۹۹۸)

۱۰ مرد فعال ۲۰ ساله

۱۰ هفته تمرین هوازی دو و جاگینگ

کاهش معنی دار متابولیسم استراحت، درصدچربی، وزن بدون چربی و افزایش معنی دار vo2max

فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱ مقدمه
باتوجه به این که هدف از این پژوهش بررسی اثر سه شیوه تمرینی موازی برشاخص های انتروپومتریک وسلامتی مردان میان سال سالم بود بنابراین روش مورد استفاده از نوع نیمه تجربی بود.
در این فصل پژوهشگر به توصیف روش اجرای تحقیق می پردازد وموضوعاتی همچون روش پژوهش ، جامعه آماری، نمونه آماری، نحوه گزینش آزمودنی ها، وسایل اندازه گیری، روش جمع آوری اطلاعات و روش های آماری پژوهش بصورت زیر تشریح خواهد شد.
جامعه تحقیق ونحوه انتخاب آزمودنی
متغیرهای تحقیق وابزارهای اندازگیری
روش کار ، روش اندازه گیری ونحوه جمع آوری اطلاعات
روش آماری
۳– ۲ طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و آزمون های ورزشی آن در سالن بدن سازی و سالن فوتسال تختی خشکبیجار به اجرا درآمد.
۳– ۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش ۳۰ نفر از مردان ۴۰ تا ۶۰ سال حاضر در گروههای ورزشی شهر خشکبیجار که پس از فراخوان به صورت داوطلب حاضر به شرکت در پژوهش شدند و سپس به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.
۳-۴ متغیرهای تحقیق وابزارهای اندازه گیری
۳-۴-۱ متغیرهای تحقیق
BMI ،WHR،درصد چربی و وزن بدون چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار خون، ضربان قلب استراحت، قد و وزن
۳-۴-۲ ابزارهای اندازه گیری
ترازو، کالیپر، متر نواری، فشار سنج، زمان سنج
۳–۵نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها
آزمودنیها که مردان ۴۰ تا ۶۰ سال حاضر درگروه های ورزشی بودند از طریق پخش دعوت نامه در گروههای ورزشی دعوت به کار شدند. پس اعلام آمادگی شرکت کننده ها که تعداد آنها ۳۰ نفر بود به صورت تصادفی و اتفاقی به سه گروه هوازی و مقاومتی و ترکیبی تقسیم شدند.
۳–۶اندازه گیری مقدماتی
۳–۶– ۱ اندازه گیری قد
برای اندازه گیری قدیک قد سنج که کاملاً عمود برروی دیوار نصب شده بود استفاده شد.
روش کار به این صورت بود که آزمودنی بدون کفش و در حالی که پاشنه پا، باسن، کتف و پشت سر با دیوار تماس داشت کاملاً صاف می ایستاد و وزن بدن به طور مساوی بر روی پاها تقسیم شده و سر و دید چشم ها موازی سطح افق بود. سپس در انتهای بازدم در حالی که قدسنج مماس با بالای سر و موازی با خط افق بود. میزان قد او براساس سانتی متر اندازه گیری و ثبت می شد(۱۳،۱۴).
۳–۶– ۲ اندازه گیری وزن
برای اندازه گیری وزن ازترازوی پزشکی استفاده شد. برای اندازه گیری آزمودنی بدون کفش و با حداقل لباس روی ترازو قرار می گرفتند و وزن آنها برحسب کیلو گرم و با دقت ۱/۰ کیلو گرم اندازه گیری شد(۱۳،۱۴).
۳–۶–۳محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)
برای تعیین شاخص توده بدنی مقادیر وزن و قد آزمودنی ها در فرمول زیر قرار داده شده و شاخص توده بدنی برحسب کیلوگرم بر متر مربع محاسبه شد(۱۳،۱۴).
وزن ( کیلوگرم)
ــــــــــــــــ BMI

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.