بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان …

آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
آزمون فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
آزمون فرضیه نهم …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
آزمون فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
آزمون فرضیه دوازدهم………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
آزمون فرضیه سیزدهم………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
آزمون فرضیه چهاردهم………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
آزمون فرضیه شانزدهم……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
آزمون فرضیه هفدهم………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
آزمون فرضیه هجدهم……………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
آزمون فرضیه نوزدهم………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
آزمون فرضیه بیستم………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
آزمون فرضیه بیست و یکم………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
آزمون فرضیه بیست و دوم…………………………………………………………………………………………………………………۶۶
آزمون فرضیه بیست وسوم………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
آزمون فرضیه بیست و چهارم……………………………………………………………………………………………………………..۶۷
آزمون فرضیه بیست و پنجم………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
آزمون فرضیه بیست و ششم……………………………………………………………………………………………………………….۶۹
آزمون فرضیه بیست و هفتم………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
آزمون فرضیه بیست و هشتم……………………………………………………………………………………………………………….۷۰
آزمون فرضیه بیست و نهم…………………………………………………………………………………………………………………۷۲
آزمون فرضیه سی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
آزمون فرضیه سی و یکم……………………………………………………………………………………………………………………۷۴
آزمون فرضیه سی و دوم……………………………………………………………………………………………………………………۷۴
آزمون فرضیه سی و سوم…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
آزمون فرضیه سی و چهارم………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
آزمون فرضیه سی و پنجم………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
آزمون فرضیه سی و ششم………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۸۱
۵ -۲ خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۵-۳ بحث وبررسی…………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۵-۴ تغییرات آنتروپومتریک……………………………………………………………………………………………….۸۲
۵-۴-۱ وزن و شاخص توده بدن و نسبت کمر به لگن………………………………………………………….۸۲