بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان …

ایستگاه هشتم پشت ساق (با هالتر)
در حالی که هالتر روی شانه قرار دارد پاشنه پا روی زمین قرار می گیرد و پنجه پا روی تشک قرار می دهیم، بدن را با قرار دادن وزن خود بر روی پنجه پاو بلند کردن پاشنه پاها از زمین بلند می کنیم تا زمانی که عضلات پشت ساق کشیده شوند، چند ثانیه در همین حالت می مانیم و سپس به حالت اول بر می گردیم(۱۳،۱۴).
۳-۹ برنامه تمرینی هوازی
در این تحقیق برنامه تمرینی هوازی ۶ هفته ای شامل پیاده روی و دویدن انجام شد. تمرینات سه جلسه در هفته و حدود یک ساعت در روز بود، در این تحقیق آزمودنی ها با ۵۰ درصد ضربان قلب شروع کردند وبا ۶۵ درصد ضربان قلب به پایان رساندند. قبل از شروع تمرین آزمودنی ها به مدت ۱۰ دقیقه با حرکات نرمشی وکششی خود را گرم کردند و در پایان تمرین نیز به مدت ۱۰ دقیقه با حرکات کششی خود را سرد کردند. میزان ضربان قلب بیشینه افراد از طریق فرمول سن-۲۲۰ بدست آمد و شدت تمرین با توجه به آن (ضربان قلب بیشینه) تنظیم شد (۳۸).
۴-۱۰ برنامه تمرینی ترکیبی
در این تحقیق تمرینات ترکیبی شامل ۳۰ دقیقه تمرین هوازی و ۳۰ دقیقه تمرین مقاومتی بود که در شش هفته و هر هفته ۳ جلسه انجام شد، تمرین مقاومتی شامل پنج ایستگاه و تمرینات هوازی شامل پیاده روی و دویدن با شدت ۵۰ درصد ضربان قلب شروع و با ۶۵ درصد پایان یافت.
ایستگاه اول دمبل از پهلو
در حالی که با هر دست یک دنبل بلند کردیم دست ها را کنار بدن قرار می دهیم کف دست به سمت داخل، بدن صاف، آرنج ها خم می شود سپس دست ها را به آرامی بالا می آوریم تا با شانه در یک راستا قرار گیرد بعد از چند ثانیه دست را پایین می آوریم(۱۳،۱۴).
ایستگاه دوم اسکوات
در حالی که هالتر بر روی شانه ها قرار دارد پاهابه اندازه عرض شانه باز و انگشتان پا اندکی به سمت بیرون قرار می گیرد در حالی که کف پاها با زمین تماس دارد به آرامی چمباتمه می زنیم در حالی که پشت صاف است و زانو ها از انگشتان جلوتر قرار نمی گیرد سپس به آرامی بلند می شویم(۱۳،۱۴).
ایستگاه سوم دراز نشست
به صورت صاف و به پشت روی زمین دراز می کشیم دست ها پشت گوش قرار می دهیم و آرنج ها به سمت بیرون قرار می گیرد، زانوها را با زاویه ۴۵ درجه خم کرده و از یکدیگر پانزده سانتی متر فاصله داشته باشد، تنه را به آرامی به سمت بالا حرکت می دهیم تا آرنج به زانو برخورد کند چند ثانیه در همین حالت می ایستیم دوباره به خالت اول برمی گردیم(۱۳،۱۴).
ایستگاه چهارم پرس سینه
روی نیمکت دراز می کشیم در حالی که هالتر بالای سینه قرار می گیرد و کف پاها باید روی زمین قرار می گیرد، به آرامی هالتر را به سینه نزدیک می کنیم آرنج ها باید به سمت پایین است برای یک ثانیه در همین حالت قرار می گیریم دوباره به حالت اول بر می گردیم(۱۳،۱۴).
ایستگاه پنجم لانچ
صاف می ایستیم در حالی که در هر دست یک دمبل قرار دارد و می داریم بالا تنه به صورت عمود است زانوی چپ را تا حدود نود درجه خم می کنیم و پای راست را کمی خم می کنیم و سپس به طور انفجاری به بالا جهش می کنیم و در هوا پاها را تعویض می کنیم و به محض اینکه با زمین تماس پیدا می کنیم دوباره حرکت را تکرار کنیم(۱۳،۱۴).
۳-۱۱ روش آماری
درتجزیه وتحلیل یافته ازآزمون پارامتریک شامل (آنالیز واریانس یک راهه وtهمبسته) و همچنین برای نرمال بودن داده ها وبه منظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع آزمودنی ها آزمون کلموگروف اسمیرنف بکار برده شد وهمچنین به منظور بررسی دقیق تر تفاوت ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
۳-۱۲ آزمون یک تکرار بیشینه
باتوجه به این که افراد شرکت کننده در این تحقیق مردان میان سال بودند به منظور جلوگیری از آسیب آزمودنی ها در آزمون یک تکرار بیشینه (حداکثر قدرت) همه حرکات با استفاده از فرمول زیر در تکرار های مختلف زیر بیشینه محاسبه شد. نحوه اندازگیری به این صورت بود که یک وزنه زیر بیشینه طوری انتخاب می شد که آزمودنی آن وزنه را بیشتر از ۶ تا ۸ تکرار نتواند انجام دهد، سپس قرار دادن وزنه و تعداد تکرار ها در فرمول زیر حداکثر قدرت آزمودنی ها در حرکات مختلف بدست آمد(۱۳،۱۴).

  1. kg) (وزنه

ــــــــــــــــــ حداکثرقدرت
) تکرار×۰۲/۰(-۱
فصل چهار
تجزیه وتحلیل یافته ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل یافته های تحقیق به صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرارگرفته است. گزارش توصیفی یافته ها به صورت جدول ارایه شده است. و در بخش استباطی به آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب پرداخته شده است که نتایج آن در جدولهای مربوطه ارایه شده است.
۴-۲ یافتههای توصیفی
در جدول ۴-۱، مشخصات آزمودنیها بصورت میانگین و انحراف استاندارد به تفکیک گروهها ارائه شده است.
جدول ۴-۱٫ مشخصات آزمودنیهای سه گروه

هوازی (۱۰=n) مقاومتی (۱۰=n) ترکیبی (۱۰=n)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.