علمی : بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال

۲ – ۶ تاثیر ورزش مقاومتی بر سالمندان…………………………………………………………………………..۲۱
۲– ۶ – ۲ تاثیر ورزش هوازی بر سالمندان…………………………………………………………………………..۲۲
۲– ۷پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۲۲
فصل سوم روش پژوهش
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………۲۹
۳– ۲ طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………۲۹
۳– ۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۴ متغییرهای تحقیق وابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………..۳۰
۳-۴-۱ متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۴-۲ ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۳–۵نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها………………………………………………………………….. ۳۱
۳–۶اندازه گیری مقدماتی………………………………………………………………………………………………۳۱
۳–۶– ۱ اندازه گیری قد………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳–۶– ۲ اندازه گیری وزن……………………………………………………………………………………………..۳۱
۳–۶–۳محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)……………………………………………………………………….31
۳–۶–۴ محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX) ……………………………………………………..32
۳–۶–۵محاسبه فشارخون استراحتی و ضربان قلب……………………………………………………………..۳۲
۳–۶–۶ اندازه گیری درصد چربی……………………………………………………………………………………۳۳
۳–۶–۶-۱ اندازه گیری چین پوستی شکمی……………………………………………………………………….۳۳
۳–۶–۶– ۲ اندازه گیری چین پوستی سینه ای……………………………………………………………………۳۳
۳–۶–۶– ۳ اندازه گیری ضخامت چین پوستی ران……………………………………………………………..۳۴
۳–۷–۱ اندازه گیری دور اندام ها……………………………………………………………………………………..۳۴
۳–۷–۲ اندازه گیری دور کمر …………………………………………………………………………………………۳۴
۳–۷–۳ اندازه گیری دور شکم…………………………………………………………………………………………۳۴
۳–۷–۴ اندازه گیری دور باسن ………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۸ برنامه تمرینی مقاومتی………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۹ برنامه تمرینی هوازی………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۱۰ برنامه تمرینی ترکیبی……………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۱۱ روش آماری…………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۱۲ آزمون یک تکرار بیشینه………………………………………………………………………………………….۴۰
فصل چهار تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۴-۲ یافتههای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۳ آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۴-۳-۱ بررسی توزیع طبیعی دادهها……………………………………………………………………………………………………۴۶
۴– ۴ بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰